GDPR

MedCap AB ("MedCap" eller "Bolaget") är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende personuppgifter i samband med interaktion med MedCap i dess verksamhet som investeringsbolag (”Tjänsten”). MedCap ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Nedan beskrivs MedCaps behandling av personuppgifter och är till för att skapa trygghet i att MedCap hanterar uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Inom ramen för MedCaps verksamhet kan det förekomma personuppgifter som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, e- postadress, m.m. (”Personuppgifter”).

Information om hur ni kontaktar MedCap finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.  

Varför vi behandlar era personuppgifter, den lagliga grunden, vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden

För att kommunicera med prospekts

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kommunicera med personer i samband med nya investeringsmöjligheter. Kommunikation via telefon och e-post, Utskick av information, t.ex. investeringsmöjligheter, m.m.
Registrering och lagring av Personuppgifter i kontaktdatabas.
Namn
Kontaktuppgifter
Adress
Företag

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter? För detta ändamål registrerar vi enbart Personuppgifter som du ger till oss.

Vilka andra kan komma få tillgång till personuppgifter? För detta ändamål kan administrativa samarbetspartners få tillgång till dina uppgifter, samt MedCaps leverantörer av IT-tjänster.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig som visat intresse för vår Tjänst och där vi har bedömt att detta intresse väger tyngre än ditt intresse att ha dina Personuppgifter i fred.

Er rätt att motsätta sig behandlingen: MedCap värnar om er integritet och kommer inte att behandla Personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på info@Medcap.se så tar vi bort dina Personuppgifter.

Lagringsperiod: MedCap har genomgång var tredje år av kontaktdatabasen och gallrar Personuppgifter som inte längre är relevanta.

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att utöva ägarrollen i existerande investeringar Personuppgifter kan registreras i MedCaps kontaktdatabas Namn
Kontaktuppgifter
Adress
Företag

Från vilka källor hämtar vi era Personuppgifter? För detta ändamål behandlar MedCap enbart Personuppgifter som du ger till oss.

Vilka andra kan komma få tillgång till Personuppgifter? För detta ändamål kan administrativa samarbetspartners få tillgång till Personuppgifter, samt MedCaps leverantörer av IT-tjänster.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig som är involverad i MedCaps investeringsverksamhet och där MedCap har bedömt att detta intresse väger tyngre än den registrerades. 

Er rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av era personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna bedriva investeringsverksamheten. Om du väljer att invända mot denna behandling kommer MedCap inte kunna att tillhandahålla dig Tjänsten.

Lagringsperiod: MedCap har en genomgång var tredje år av kontaktdatabasen och gallrar Personuppgifter som inte längre är relevanta.

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kommunicera med kontaktpersoner hos leverantörer och partners Kommunikation via e-post och telefon, registrering och lagring av personuppgifter i kontaktdatabas. Namn
Kontaktuppgifter
Adress
Företag

Från vilka källor hämtar vi era personuppgifter? För detta ändamål behandlar vi enbart personuppgifter som du ger till MedCap eller som MedCap får av din arbetsgivare.

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter? För detta ändamål kan administrativa samarbetspartners få tillgång till dina uppgifter, samt MedCaps leverantörer av IT-tjänster.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla MedCaps och din arbetsgivares berättigade intresse att kunna kommunicera med dig som är MedCaps kontaktperson och där MedCap har bedömt att detta intresse väger tyngre än den registrerades. 

Er rätt att motsätta sig behandlingen: MedCap värnar om er integritet och kommer inte att behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Kontakta oss på info@Medcap.se så tar vi bort dina Personuppgifter.

Lagringsperiod: För detta ändamål behandlar MedCap Personuppgifterna i upp till ett år efter att MedCap har avslutat affärsrelationen med din arbetsgivare eller i upp till ett år från att MedCap har fått information att du inte längre är MedCaps kontaktperson.

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att skicka finansiell information såsom årsredovisning och delårsrapporter som du prenumererar på Utskick av prenumerationsbrev via e-post eller per post Namn
Företag
Adress
E-postadress

Från vilka källor hämtar vi era personuppgifter? För detta ändamål behandlar MedCap enbart personuppgifter som du ger till MedCap.

Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter? För detta ändamål kan administrativa samarbetspartners få tillgång till dina uppgifter, samt MedCaps leverantörer av IT-tjänster och e-postdistributörer.

Laglig grund: Behandlingen utförs med ditt samtycke.

Er rätt att motsätta sig behandlingen: MedCap värnar om er integritet och kommer inte att behandla dina personuppgifter för detta ändamål om du inte längre vill. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistrera i utskicket eller kontakta oss på info@Medcap.se så tar MedCap bort dina Personuppgifter.

Lagringsperiod: För detta ändamål behandlar MedCap Personuppgifterna tills vidare. Du kommer att vart tredje år påminnas att du har lämnat samtycke till behandlingen.

Mottagare av personuppgifter och överföring utanför EU/EES

MedCap kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. IT-leverantörer, juristbyråer, konsultföretag, m.m. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land).

Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

Rättigheter som registrerad

Som registrerad äger ni rätt att:

  • begära information om vilka personuppgifter MedCap behandlar om er och ni kan begära en kopia av dessa (registerutdrag),
  • få felaktiga personuppgifter korrigerade samt raderade,
  • invända mot hur vissa personuppgifter behandlas samt begära att behandlingen av personuppgifter begränsas,
  • få lämnade personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet),
  • om behandlingen grundar sig på samtycke närsomhelst återkalla detta, och
  • om ni är missnöjd med hur vi behandlar era personuppgifter kan ni göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på se.

Ni kan när som helst få ut, radera eller begränsa behandlingen av era personuppgifter. Vänligen notera att om ni begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar era personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten till er.  

Skyddet för personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som enligt branschstandard är skyddade mot intrång med brandvägg och lösenord.

För att säkerställa integriteten för de Personuppgifter som ni lämnar kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till Bolagets servrar.

Våra medarbetare och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa våra regler för informations- och IT-säkerhet, denna Personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.  

Kontaktinformation

Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling, kontakta:

MedCap AB
Kontaktperson, Anders Dahlberg

Engelbrektsgatan 9-11
114 32 Stockholm
08-34 71 10
info@Medcap.se