Styrelsens ersättning

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs på årsstämman. På årsstämman den 10 maj 2021 beslutades att styrelsearvode ska uppgå till 425 KSEK för styrelseordförande och till 160 KSEK vardera för övriga styrelseledamöter. Ersättningarna ovan avser ersättning för en period av ett år.

Efter överenskommelse med MedCap får ledamöter fakturera arvoden, förutsatt att rådande lagstiftning så tillåter, genom bolag. Det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för MedCap uppnås. Styrelseledamot är därutöver ej berättigad till någon ersättning i anslutning till att deras uppdrag avslutas.

Ersättningar under räkenskapsåret 2020

I tabellen nedan presenteras en översikt över ersättningen till styrelseledamöter i MedCap under räkenskapsåret 2020.

KSEK Styrelsearvode / Grundlön / Konsultsarvode (ex.moms) Premiebestämda pensionskostnader Rörlig ersättning Summa
Peter von Ehrenheim 400 - - 400
Anders Hansen 150 - - 150
Henrik Blomquist 150 - - 150
Anders Lundmark 150 - - 150
Nina Rawal 150 - - 150
Summa styrelsen 1 000 - - 1 000