Styrelsens ersättning

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, inklusive ordföranden, fastställs på årsstämman. På årsstämman den 9 maj 2022 beslutades att styrelsearvode ska uppgå till 425 KSEK för styrelseordförande och till 175 KSEK vardera för övriga styrelseledamöter. Ersättningarna ovan avser ersättning för en period av ett år.

Efter överenskommelse med MedCap får ledamöter fakturera arvoden, förutsatt att rådande lagstiftning så tillåter, genom bolag. Det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för MedCap uppnås. Styrelseledamot är därutöver ej berättigad till någon ersättning i anslutning till att deras uppdrag avslutas.

Ersättningar under räkenskapsåret 2021

I tabellen nedan presenteras en översikt över ersättningen till styrelseledamöter i MedCap under räkenskapsåret 2021. Peter von Ehrenheim avgick i samband extra bolagsstämma den 9 december 2021 och ersattes av Karl Tobieson. Henrik Blomquist avgick från styrelsen den 7 september. David Jern valdes in i samband med extra bolagsstämma den 9 december 2021.

KSEK Styrelsearvode / Grundlön / Konsultsarvode (ex.moms) Premiebestämda pensionskostnader Rörlig ersättning Summa
Peter von Ehrenheim 390 - - 390
Karl Tobieson 35 - - 35
Anders Hansen 160 - - 160
Henrik Blomquist 107 - - 107
David Jern 13 - - 13
Anders Lundmark 160 - - 160
Nina Rawal 160 - - 160
Summa styrelsen 1 025 - - 1 025