Ledningens ersättning

Riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare fastställs på årsstämman. På årsstämman den 8 maj 2023 beslutades att ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar.

Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds och beslutas av styrelsen. Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter.

Den rörliga ersättningen är maximerad för verkställande direktören till maximalt 75 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 0-50 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål.

De kvantitativa parametrarna är hänförliga till bolagets börskursutveckling, utvecklingen av operativa driften och respektive verksamhetsårs fokusfrågor.

Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Verkställande direktören har anställningsavtal med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Efter anställningens upphörande löper en tolv månaders konkurrensbegränsning under vilken Bolaget ska kompensera Verkställande direktören så att denne erhåller samma månadslön som han hade vid anställningens upphörande. Övriga ledande befattningshavare har tre-sex månaders ömsesidig uppsägningstid eller den längre uppsägningstid som följer av lag.

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare är därutöver ej berättigade till någon ersättning i anslutning till att deras anställning avslutas. Under 2023 uppgick den totala ersättningen till verkställande direktören och de ledande befattningshavarna till 16 206 KSEK (se fördelning i tabellen nedan).

I tabellen nedan presenteras en översikt över ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare som var engagerade i Bolaget under räkenskapsåret 2023.

KSEK Styrelsearvode / Grundlön / Konsultsarvode (ex.moms) Premiebestämda pensionskostnader Rörlig ersättning Summa
Verkställande direktör 2 976 804 2 647 6 427
Övriga ledande befattningshavare 6 105 1 482 2 192 9 779
Summa ledande befattningshavare 9 081 2 286 4 839 16 206