Four people in a business meeting

Bolagsordning

Här hittar du mer information om MedCaps bolagsordning.

1. Bolagets firma

Bolagets företagsnamn är MedCap AB (publ).

2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad i Stockholms län. Bolagsstämma ska hållas i Solna eller Stockholm.

3. Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom innefattande att direkt och indirekt genom dotter- och intressebolag tillhandahålla riskkapital till företag och att tillhandahålla tjänster till såväl sådana portföljbolag som andra liknande bolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

5. Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst 6 250 000 och högst 25 000 000 stycken.

6. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

7. Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter och högst åtta ledamöter utan suppleanter. 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.

8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga på bolagsstämman skall aktieägare anmäla sin avsikt att delta på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

9. Årsstämma

Årsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande på stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordning;
 4. val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet;
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. beslut
  a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
 8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 9. val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt, om så erfordras, val av en eller två revisorer och en ellertvå revisorssuppleanter;
 10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december.

____________________________
Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 9 maj 2022

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.