Globala Mål Header

FNs globala mål

Vårt bidrag till FNs globala utvecklingsmål

MedCap har analyserat de 17 globala målen för att bestämma vilka av dem som vi ska fokusera på i vår verksamhet och hur vi kan integrera dem i verksamheten. Analysen har skett utifrån perspektiven påverkansgrad, möjligheter och utifrån hur vi skapar värde för patienter och brukare av våra produkter. Resultatet av analysen innebär att vi under kommande år kommer att fokusera på följande 6 mål:

Mål3 363X242 (1)

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Samtliga bolag inom MedCap koncernen arbetar för att utveckla och tillhandahålla såväl medicintekniska produkter som läkemedel som bland annat bidrar till en effektivare sjukvård, bättre hälsa och ökat välbefinnande. Bolagen är i nära kontakt med vården för att förstå vilka behov som finns samt arbetar med preventiva insatser för att därigenom tillgodose den
medicinska efterfrågan som finns.

Mål4 363X242 (1)

Mål 4 God utbildning

MedCaps dotterbolag Abilia ger individer med särskilda behov möjlighet att fullfölja sin utbildning och goda förutsättningar för att bli inkluderade i arbetslivet. Bättre inlärningsmiljöer i skolorna är positivt för alla elever, lärare och skolpersonal.

Mål5 363X242

Mål 5 Jämställdhet

Alla bolag inom MedCap koncernen arbetar för att uppnå en i alla avseenden jämställd arbetsplats där det är en självklarhet att alla medarbetare, oavsett kön, etnisk bakgrund eller eventuell funktionsnedsättning, ges möjlighet att utvecklas på lika villkor.

Mål8 363X242 (1)

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Medcap’s målsättning är att skapa en stabil och långsiktigt hållbar tillväxt. Vi
ser det som en självklarhet att erbjuda anständiga arbetsvillkor för våra medarbetare samt stödjer inkludering på arbetsmarknaden genom att flera
bolag inom koncernen ger individer med funktionsnedsättningar bättre
förutsättningar för att utföra sitt arbete.

Mål10 363X242 (1)

Mål 10 Minskad ojämlikhet

MedCaps dotterbolag Abilia bidrar till jämlikhet och mångfald genom att öka individers självständighet och delaktighet i hemmet, skolan och på arbetsplatsen och till ett mer inkluderande samhälle. Flera av koncernens dotterbolag arbetar för en inkludering av alla människor oavsett funktionsvariation och arbetsförmåga, bland annat genom vår  samarbetspartner Samhall.

Mål12 363X242 (1)

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

MedCaps producerande dotterbolag följer utvecklingen i transformeringen
till mer hållbara förpackningslösningar samt arbetar kontinuerligt med att
optimera förpackningarna för att minska miljöpåverkan i transportledet. Vid inköp av förpackningar är målsättningen att välja miljöklassificerade och hållbara förpackningar för de produkter som tillhandahålles marknaden. Vi arbetar även aktivt med att byta ut det sortiment som eventuellt inte uppfyller bolagets kvalitets och miljökrav.

Fält

Vårt långsiktiga arbetsfokus

Genom vår Code of Conduct har vi inkluderat Global Compacts principer i vår företagsstrategi.

Läs om vårt långsiktiga hållbarhetsfokus