Speaker

Pressmeddelanden

Aktieägarna i MedCap AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2024, kl. 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före årsstämman. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom att närvara personligen, genom fullmakt eller genom poströstning.

MedCap förvärvar Swedelift

MedCap har genom dotterbolaget Trident Industri AB förvärvat Swedelift AB, som kommer ingå i MedCaps kluster för hjälpmedel och välfärdsteknik.