Speaker

Pressmeddelanden

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA (DE ”EXKLUDERADE JURISDIKTIONERNA”), ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM KOMMER ATT PUBLICERAS STRAX FÖRE BÖRJAN AV ACCEPTPERIODEN FÖR ERBJUDANDET.

Valberedning i MedCap utsedd

Vid årsstämman 2022 beslutades att valberedningen i MedCap AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik vid tredje kvartalets utgång från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

MedCap avyttrar D-vitamin

MedCap AB (publ) har, genom dotterbolaget Unimedic Pharma AB, tecknat avtal om att avyttra rättigheterna till produkten D-vitamin till Pharmaprim AB.

MedCap (publ) har, genom dotterbolaget Abilia, tecknat avtal om att förvärva bolaget Cognita AS (”Cognita”). För Abilia, som har en ledande position i Norden inom hjälpmedel, har transaktionen ett viktigt värde då den stärker och breddar positionen inom digitala hjälpmedel.

MedCaps årsstämma hölls idag, den 9 maj 2022, på IVA i Stockholm. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman.

Aktieägarna i MedCap AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2022, kl. 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.