Styrelsens arbete

Styrelsens arbete bedrivs på sätt som aktiebolagslagen, Koden och övriga för Bolaget tillämpliga regler och förordningar föreskriver. Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta Bolagets angelägenheter och organisation. Styrelsen består idag av fem ledamöter. Styrelsen arbetar efter fastställd arbetsordning vilken bland annat reglerar frekvens och dagordning för styrelsemöten, distribution av material till sammanträden samt ärenden att föreläggas styrelsen som information eller för beslut.

Arbetsordningen reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och VD samt definierar VD:s befogenheter. Styrelsens ordförande förbereder styrelsemötena tillsammans med VD. Förutom att besluta om bolagets strategi, affärsplaner och finansiella planer utvärderar styrelsen bolagets verksamhet och utveckling. VD och företagsledningen rapporterar vid varje ordinarie styrelsemöte från verksamheten, såsom utveckling och framsteg samt finansiell rapportering.

Styrelsen beslutar inom viktiga områden såsom väsentliga avtal, budget, finanspolicy och större investeringar. För ytterligare information om nuvarande styrelse, se Styrelse i sektionen Om MedCap.

Arbetsordning och styrelsemöten

Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman fastställer Styrelsen i MedCap en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsordning mellan Styrelse och verkställande direktören, samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sex ordinarie sammanträden utöver konstituerande sammanträde. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och bolagsstämma. Utöver ordinarie sammanträden kallas Styrelsen till ytterligare sammanträden när situationen så kräver.

Utskott

Utskottens arbete styrs via de arbetsordningar som Styrelsen beslutar om för utskotten. Styrelsens utskott behandlar de frågor som faller inom dess respektive område, avger rapport och rekommendationer som ligger till grund för Styrelsens beslut. Utskotten har viss beslutanderätt inom ramen för Styrelsens direktiv.