Blurry business meeting

Revisor

Revisor i MedCap utses årligen av årsstämman. Nominering sker av valberedningen. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagsstyrningsrapporte1n. Granskningsarbetet och revisionsberättelsen föredras på årsstämman.

Vid årsstämman den 9 maj 2022 valdes KPMG AB till Bolagets revisor intill årsstämman 2023. Fredrik Sjölander (född 1970) är huvudansvarig revisor. Fredrik Sjölander är auktoriserad revisor och medlem i FAR (den svenska branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).

Ersättning till revisor

Under räkenskapsåret 2021 utbetalades till Bolagets revisor (KPMG) 1 262 KSEK inom ramen för revisionsuppdraget och 223 KSEK för tjänster utöver revisionsuppdraget. 

Framsida Delårsrapport 4 Svenska

Senaste delårsrapporten

Läs MedCaps delårsrapport för tredje kvartalet 2021.