Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott samt ett ersättningsutskott. Utskottens arbete styrs via de arbetsordningar som Styrelsen beslutar om för utskotten. Styrelsens utskott behandlar de frågor som faller inom dess respektive område, avger rapport och rekommendationer som ligger till grund för Styrelsens beslut. Utskotten har viss beslutanderätt inom ramen för Styrelsens direktiv.

Revisionsutskottet

Styrelsen har beslutat att låta hela styrelsen utföra de arbetsuppgifter som revisionsutskottet har. Ordförande för revisionsutskottet är Karl Tobieson. Revisionsutskottet ska:

  1. Övervaka och kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering till styrelsen.
  2. Övervaka effektiviteten i den finansiella rapporteringen kring bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering.
  3. Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen.
  4. Granska och övervaka revisorns arbete.
  5. Biträda vid stämmans val av revisor, samt arvodering.
  6. Fortlöpande träffa revisorn, diskutera och informera sig om inriktning och samordning extern och intern revision.
  7. Utvärdera revisorn – informera valberedningen om utfall.

Ingen ersättning utgår för fullgörandet av dessa uppgifter.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har beslutat att låta hela styrelsen utföra de arbetsuppgifter som ersättningsutskottet skulle haft enligt Koden. Vad gäller ersättningsfrågor innebär detta att styrelsen ska:

  1. Bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.
  2. Granska och utvärdera befintliga och slutförda program beträffande rörliga ersättningar till Bolagets ledning.
  3. Granska och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om samt övriga ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom Bolaget.

Ingen ersättning utgår för fullgörandet av dessa uppgifter.