Speaker

Bolagsstyrning

MedCaps bolagsstyrning

MedCap (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. MedCaps bolagsstyrning utgår från svensk lag samt interna regler och föreskrifter. Bolaget följer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och tillämpar svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige.

MedCap behöver inte följa alla regler i Koden då Koden i sig själv medger möjlighet till avvikelse från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”).

MedCap tillämpar Koden. Eventuella avvikelser från Koden redovisas i MedCaps årsredovisning sidan 30-34. Här hittar du MedCaps årsredovisningar. 

Business meeting

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete bedrivs på sätt som aktiebolagslagen, Koden och övriga för Bolaget tillämpliga regler och förordningar föreskriver. Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta Bolagets angelägenheter och organisation. Styrelsen består idag av fem ledamöter.