Four people in a business meeting

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Bolagets högst beslutande organ. Årsstämma ska enligt lag hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Vid årsstämman beslutas i frågor avseende bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande Bolagets resultat, ansvarsfrihet, val av styrelseledamöter och val av revisorer.

Kallelse till årsstämma, liksom till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämma. Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före bolagsstämman. Rätt att delta i och rösta på årsstämman har aktieägare som är införda i den av Euroclear för MedCaps räkning förda aktiebok senast fem vardagar före bolagsstämman och som anmält sitt deltagande till Bolaget enligt anvisningarna i kallelse till stämman. Aktieägare kan företrädas av ombud.

Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma måste vara införd i aktieboken som förs av Euroclear på den dag som infaller fem vardagar före stämman och även anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får närvara vid bolagsstämman personligen eller genom fullmakt bemyndigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Det är i regel möjligt för en aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar framföra ett ärende för behandling av bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. En sådan begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Information om kommande stämmor

Årsstämma 2025 kommer hållas den 5 maj 2025

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.