Investerarpolicy

Syftet med MedCaps investerarrelationer

  • Förse kapitalmarknaden med aktuell, relevant och balanserad information för att säkerställa en god likviditet och en rättvis aktiekurs.
  • Säkerställa att gällande regler och förordningar följs.
  • Säkerställa att investerare uppfattar MedCap som en tillgänglig, pålitlig och professionell aktör.

Grundprinciper

All kommunikation från MedCap ska offentliggöras i rätt tid samt vara korrekt och uppdaterad. Offentliggörande av information ska ske i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning, tillämpliga lagar och regler samt Regelverket, inklusive riktlinjer och rekommendationer från Nasdaq Stockholm.

Granskning av analytikerrapporter

Om och när MedCap blir ombett av analytiker att granska rapportutkast ska granskningen vara begränsad till rättelser av fakta och information som är allmänt känd, samt generella diskussioner om drivkrafter inom branschen och marknadens tillväxtfaktorer. Finansiella modeller ska inte granskas.

Tyst period

För att minska risken för informationsläckage och för att intressenter inte ska misstänkas ha fått tillgång till insiderinformation, tillämpar MedCap en "tyst period" under 30 dagar innan offentliggörandet av ett årsbokslut eller en delårsrapport. Under denna period ska MedCaps representanter avhålla sig från att besvara frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen, med hänsyn till den tysta perioden.

Uppenbara sakliga fel får dock påtalas eller bekräftas när en analytiker begär kommentarer på analyser och rapporter förutsatt att informationen i sakfrågan finns publikt tillgänglig. Det kan även vara tillåtet att lämna information om omständigheter som tidigare offentliggjorts, att rätta till missförstånd, felaktiga beräkningar, bevisliga felaktigheter och lämna branschstatistik - allt förutsatt att underliggande fakta är publikt tillgänglig.

Inga kommentarer gällande framåtriktad finansiell information är tillåtna.

Offentliggörande av resultat

Offentliggöranden av resultatrapporter ska lämnas till relevanta nyhetstjänster och hållas tillgängliga inför analytikermöten och konferenssamtal i enlighet med vad som beslutas av IR-funktionen.

MedCap huvudsakliga övriga kommunikationskanaler mot investerare är konferenssamtal och webbsändningar, investerarmöten inklusive roadshows, bransch- och investerarkonferenser och kapitalmarknadsdagar och andra utbildningsevenemang.

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.