Speaker

Valberedning

Valberedningens uppgift

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag avseende bland annat val av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor, arvode till styrelseledamöterna och i förekommande fall förslag till val av revisor samt arvode till denna. Principerna för utseende av valberedningen beslutas av årsstämman. Valberedningen ska bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Styrelsens ordförande ska senast vid utgången av tredje kvartalet i MedCaps verksamhetsår varje år tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclears aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande.

Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Vid årsstämman 2023 beslutades att valberedningen i MedCap AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik från Euroclear AB per utgången av tredje kvartalet, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Valberedningen består för närvarande av följande personer:

Thomas Bergh, utsedd av Linc AB (valberedningens ordförande)
Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder
Pär Andersson, utsedd av Spiltan Fonder
Karl Tobieson, Styrelsens ordförande

Ärenden till årsstämman

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag senast fyra veckor innan stämman till styrelsens ordförande per e-post via karl.tobieson@linc.se eller brev till:

MedCaps årsstämma
MedCap AB (publ.)
Engelbrektsgatan 9-11
114 32 Stockholm

Mer information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Tobieson, Styrelseordförande MedCap, mail: karl.tobieson@linc.se