KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDCAP AB (PUBL)

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta på stämman ska:

dels                 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 december 2021,

dels                 anmäla sin avsikt att delta på stämman senast fredagen den 3 december 2021 till MedCap AB (publ), c/o Abilia, Råsundavägen 6, 169 67 Solna eller med e-post till info@medcap.se. Vid anmälan anges namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier samt antal biträden (högst två) som ska delta på stämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.medcap.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 8. Beslut om ersättning till styrelseledamöter
 9. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram
 10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår Karl Tobieson som ordförande vid stämman.

Beslut om val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om ersättning till styrelseledamöter (punkt 7-8)

Mot bakgrund av att Henrik Blomqvist lämnat styrelsen på egen begäran efter att Bure sålt sin del i MedCap samt att nuvarande styrelseordförande Peter von Ehrenheim har anmält till valberedningen att han inte kommer att ställa upp för omval vid årsstämman 2022 föreslår valberedningen att:

 • David Jern och Karl Tobieson väljs till nya styrelseledamöter till slut av årsstämman 2022, varvid Karl Tobieson ersätter Peter von Ehrenheim. Styrelsen består därefter av Nina Rawal, Anders Hansen, Anders Lundmark, David Jern och Karl Tobieson.
 • Karl Tobieson väljs till styrelseordförande
 • Styrelsearvode ska utgå med 80 000 kronor till David Jern och 212 500 kronor till Karl Tobieson (motsvarande hälften av det arvode ledamöterna och styrelseordförande som valdes på årsstämman den 10 maj 2021 erhåller).
 • Styrelsearvode enligt beslut av årsstämman den 10 maj 2021 ska utgå till den avgående styrelseordföranden med en tolftedel för varje påbörjad månad av mandattiden mellan årsstämman och den extra bolagsstämman.

Information om David Jern och Karl Tobieson finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för ledningen i MedCap och VD:ar i portföljbolag (punkt 9)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledningen i MedCap och VD.ar i MedCaps portföljbolag (”LTIP 2021”). LTIP 2021 ersätter det incitamentsprogram som den extra bolagsstämman i december 2020 beslutade om till VD Anders Dahlberg.

För att säkerställa bolagets åtaganden enligt LTIP 2021 samt säkra därmed sammanhängande kostnader föreslår styrelsen även att stämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under punkten b nedan.

Förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (punkt a)

Bakgrund till förslaget

LTIP 2021 riktar sig till ledningen i MedCap och VD.ar i MedCaps portföljbolag. Styrelsen för bolaget anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera de anställda samt för att stimulera de anställda att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. LTIP 2021 är anpassat till bolagets nuvarande position och behov. Styrelsen anser att LTIP 2021 kommer att öka de anställdas engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.

Villkor för Optioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införande av LTIP 2021 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 1. LTIP 2021 ska omfatta högst 430 000 teckningsoptioner och ska fördelas bland följande kategorier anställda:
  • VD (75 000)
  • Ledningen i MedCap (105 000)
  • Övriga nyckelpersoner inom MedCap-koncernen (250 000)

Styrelsen ska ha rätt att fördela om ovan angivna antal optioner mellan de olika kategorierna av anställda.

 1. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av stängningskursen för bolagets aktie på dagen för denna extra bolagsstämma, dock inte under aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.
 1. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till förvärv av kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna ska tillämpas (se under punkten b nedan).
 1. Anmälan om att delta i LTIP 2021 ska ha inkommit till bolaget senast den 9 december 2021, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Tilldelning av teckningsoptioner till de anställda ska ske snarast efter utgången av anmälningsperioden.
 1. Teckningsoptionerna ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att teckningsoptionerna övergår på dödsboet i händelse av deltagares dödsfall. Vidare har deltagare rätt att överlåta teckningsoptionerna till en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet.
 1. Priset per teckningsoption ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, så snart som teckningskursen per teckningsoption har fastställts och ska motsvara teckningsoptionens marknadsvärde. Marknadsvärdet per teckningsoption ska beräknas med användning av Black & Scholes värderingsmodell.
 1. Deltagarna i LTIP 2021 kan erhålla en kontant ersättning, förutsatt att vissa parametrar kopplade till EBITDA tillväxt uppfylls, som motsvarar mellan 38% och 76% av vad deltagarna erlagt för de förvärvade teckningsoptionerna.
 1. Förutsatt att deltagaren fortfarande är anställd eller konsult i MedCap-koncernen per den 1 december 2024 kan deltagaren utnyttja teckningsoptionerna för förvärv av aktier under perioden fr.o.m. den 1 december 2024 t.o.m. den 1 juni 2025. Styrelsen äger rätt att (i) begränsa antalet tillfällen för leverans av aktier under utnyttjandeperioden, (ii) att avvika från kravet på fortsatt anställning per den 1 december 2024 samt (iii) till vid den tidpunkten gällande marknadsvärde återköpa teckningsoptioner från de deltagare vars anställning upphör före den 1 december 2024.
 1. Deltagande i LTIP 2021 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
 1. Teckningsoptionerna regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av LTIP 2021 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer.

Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt b)

I syfte att tillförsäkra leverans av aktier under LTIP 2021 föreslår styrelsen att stämman beslutar att emittera högst 430 000 teckningsoptioner, varigenom bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 172 000,005111 kronor enligt följande:

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Dunmedic AB, ett helägt dotterbolag till bolaget. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTIP 2021.
 1. Dunmedic AB ska ha en rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptioner till de anställda, eller till ett av en anställd helägt bolag, i enlighet med punkten a ovan.
 1. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt och ska tecknas senast den 9 december 2021.
 1. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av stängningskursen för bolagets aktie på dagen för denna extra bolagsstämma, dock inte under aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Eventuell överkurs ska avsättas till den fria överkursfonden.
 1. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i MedCap AB under perioden fr.o.m. den 1 december 2024 t.o.m. den 1 juni 2025.
 1. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av särskilda teckningsoptionsvillkor.
 1. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller, i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

Beredning av förslaget

LTIP 2021 har initierats och beretts, i samråd med externa rådgivare, av bolaget styrelse.

Bolaget har för närvarande ett utestående aktierelaterade incitamentsprogram, se not 6 till årsredovisningen för 2020 för mer information.

Värdering, utspädning, kostnader

Priset och teckningskursen för teckningsoptionerna kommer att motsvara marknadsvärdet, varvid det inte uppkommer några personalkostnader eller sociala avgifter för bolaget i samband med överlåtelsen.

Det högsta antal aktier som kan komma att emitteras vid utnyttjande av teckningsoptioner under LTIP 2021 kommer att omfatta totalt högst 430 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3 procent. Utspädningen som LTIP 2021 resulterar i kommer endast ha en marginell effekt på nyckeltalet ”Resultat per aktie”.

Kostnaderna associerade med LTIP 2021 förväntas endast ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 9 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Råsundavägen 6 i Solna samt på bolagets webbplats www.medcap.se senast från och med torsdagen den 18 november 2021 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 14 807 353 aktier vilket motsvarar totalt 14 807 353 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR

Aktieägare är har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Denna information lämnades för offentliggörande den 8 november 2021, kl. 14.00

__________

Stockholm i november 2021
MedCap AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.