Det starkaste kvartalet någonsin, EBITDA ökade med 84% under första kvartalet 2019

VD-kommentar

Vi inledde året mycket starkt med det bästa resultatet i företagets historia! Den positiva utvecklingen drevs primärt av en accelererad vinsttillväxt inom medicinteknik där verksamheten fortsätter att utvecklas väl med organisk försäljningstillväxt och expanderande marginaler. Första kvartalet var också en comeback, i förhållande till fjärde kvartalet 2018, för vår specialistläkemedelsaffär, vilket bekräftar den underliggande positiva utvecklingen inom den nordiska portföljen av specialistläkemedel.  I takt med att denna portfölj utgör en allt större andel av verksamheten bör vi även se en stabilare resultatutveckling i segmentet över tid. Omsättningsökningen uppgick till 9 procent och EBITDA-resultatet steg med 84 procent under det första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Kvartalet bekräftar att koncernen som helhet fortsätter att utvecklas positivt och att de satsningar som gjorts historiskt nu bär frukt. Jag konstaterar också, trots kvartalets rekordresultat, att det finns mycket potential kvar att hämta i båda affärsområden.

Den starka resultat- och försäljningsutvecklingen i affärsområdet Medicinteknik fortsatte under fjärde kvartalet. Utvecklingen drevs framförallt av Abilia som levererade stark försäljningstillväxt med mycket starka marginaler. Abilia har under året haft en synnerligen stark tillväxt på hemmamarknaderna. Under kvartalet aviserades också att Abilia fått förtroende att fortsätta leverera kognitiva produkter i Norge efter NAV:s upphandling av produkter i det området. Utfallet i upphandlingen är ett mycket gott betyg till Abilia som leverantör och säkerställer förutsättningarna för kognitiva produkter i Norge de kommande åren. Även Cardiolex fortsätter att utvecklas väl i hemmamarknaderna Sverige och Tyskland och satsningen för att expandera till nya marknader i primärt Europa pågår med full styrka. Vår förväntan är att 2019 skall vara året då vi gör stora framsteg utanför hemmamarknaderna. Inpac har under kvartalet fortsatt levererat på sin operationella plan. Vi är fortsatt tidigt i de förändringar som genomförts men vi ser signifikanta framsteg operativt och nya kunder som givit Inpac förtroendet att leverera.

Affärsområdet Specialistläkemedel levererade ett stabilt första kvartal. Utvecklingen i den nordiska portföljen är fortsatt mycket positiv med en tillväxt på 26 procent första kvartalet och dess andel av den totala affären uppgår nu till 42 procent. Denna utveckling förväntas fortsätta och den nordiska portföljen kommer därför vara den huvudsakliga drivkraften i segmentets framtida resultatutveckling.  Försäljningstillväxten hölls tillbaka något av CDMO-verksamheten som dock levererade i linje med plan. Vi konstaterar dock att verksamheten inte levererat fullt ut på de handlingsplaner som beslutats och under kvartalet har också externa resurser engagerats för att accelerera förändringstempot. Satsningen på att bygga upp den nordiska portföljen, både med egenutvecklade och partnerprodukter fortsätter oförtrutet och det finns fortsatt stor potential att realisera i den pipeline som byggts upp de senaste åren.

Sammantaget är starten på 2019 mycket glädjande. Det återstår dock fortsatt mycket att göra för att fortsätta den positiva utvecklingen. Vi har all anledning att se positivt på det kommande verksamhetsåret.

Karl Tobieson, VD

Stockholm 2019-05-10

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 06.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.