Stämmokommuniké årsstämma 6 maj 2024

MedCaps årsstämma hölls idag, den 6 maj 2024, på IVA i Stockholm.

Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.medcap.se. 

Stämman beslutade att välja Karl Tobieson, Otto Ankarcrona, Malin Enarson, David Jern, Lena Söderström samt Anna Törner till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Karl Tobieson valdes till ordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 1 300 000 kronor skall utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande skall erhålla 425 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 175 000 kronor.

Det beslutades att välja KPMG AB som revisor med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret januari-december 2023. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om resultatdisposition.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2025 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 10%.

Stämman beslutade om godkännande av ersättningsrapporten och ersättningsprinciper för ledande befattningshavare.

Stämman beslutade om instruktion till valberedningen. 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2025 besluta om förvärv och återköp av aktier i bolaget. Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen och maximalt uppgå till motsvarande 10% av bolagets utestående aktier.


Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2024 kl. 18.00

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, Verkställande direktör,

Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 704 26 92 62,

e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.