Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 december 2020

MedCap AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 14 december 2020.

Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.medcap.se. 

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för den verkställande direktören (”LTIP”)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens reviderade förslag, om införande av LTIP för bolagets verkställande direktör, Anders Dahlberg. LTIP ska omfatta högst 108 800 vederlagsfritt tilldelade personaloptioner. Varje personaloption berättigar Anders Dahlberg att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris om 240 kronor per aktie, som motsvarar ett pris om 150 procent av stängningskursen den 3 augusti 2020, vilket var den första bankdagen efter Anders Dahlbergs anställningsavtal ingicks. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till förvärv av kan bli föremål för omräkning till följd av händelser som påverkar antalet utestående aktier i bolaget. Anmälan om att delta i LTIP ska ha inkommit till bolaget senast den 15 december 2020. Tilldelning av personaloptioner ska ske snarast efter utgången av anmälningsperioden. Av de tilldelade personaloptionerna ska 1/3 tjänas in den 1 december 2021, 1/3 tjänas in den 1 december 2022 och 1/3 tjänas in den 1 december 2023. Intjäning förutsätter att Anders Dahlberg är fortsatt aktiv inom koncernen och inte har sagt upp sin anställning per dagen då respektive intjäning sker. Anders Dahlberg kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner för förvärv av aktier under perioden fr.o.m. den 1 december 2023 t.o.m. den 1 juni 2024. Styrelsen äger rätt att begränsa antalet tillfällen för leverans av aktier under utnyttjandeperioden.

Beslut om bemyndigande att ingå aktieswap-arrangemang för att täcka åtaganden enligt LTIP

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP och begränsa kostnaderna för LTIP, inklusive sociala avgifter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att låta bolaget ingå ett eller flera aktieswap-avtal med tredje part (t ex en bank) på villkor som överensstämmer med marknadspraxis. 

För mer information, kontakta:

Peter Ehrenheim, Styrelseordförande                                          

Telefon; +46 7 06 67 57 11          

e-post; peter@farjsundet.se

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2020 kl.16.00
 

MedCap AB
+46 8 34 71 10
info@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.