Ändring av antal aktier och röster i MedCap AB

Till följd av utnyttjande av teckningsoptioner, som årsstämman 2018 beslutade om, har antalet aktier och röster ökat med 11 124. Den 30 juli 2021 uppgår det totala antalet aktier och röster i MedCap AB (publ) till 14 807 353. Aktiekapitalet har ökat med 4 450 SEK och uppgår till 5 922 942 SEK.

Stockholm den 30 juli 2021

MedCap AB (publ)

Anders Dahlberg

VD


Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-30 15:00 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.