MedCap offentliggör det slutliga utfallet i sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i AdderaCare

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA (DE ”EXKLUDERADE JURISDIKTIONERNA”), ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV ERBJUDANDEHANDLINGEN.

MedCap AB (publ) (”MedCap AB”) offentliggjorde den 17 november 2022 ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i AdderaCare AB (publ) ("AdderaCare") att överlåta samtliga sina aktier i AdderaCare för 3,60 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Erbjudandet lämnas genom Abilia Sverige Holding AB, org. nr. 556682-1251 (”Abilia”), ett dotterbolag till MedCap (MedCap AB och Abilia benämns gemensamt ”MedCap”). Den 23 december 2023 offentliggjorde MedCap AB att Erbjudandet preliminärt accepterats i sådan utsträckning att MedCap innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i AdderaCare samt att MedCap därmed fullföljer Erbjudandet och förlänger acceptfristen till den 9 januari 2023. MedCap offentliggör nu det slutliga utfallet efter den initiala acceptfristen.

Slutligt utfall i Erbjudandet efter den initiala acceptfristen

MedCap innehade vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet inga aktier i AdderaCare. Vid utgången av den initiala acceptfristen den 23 december 2022 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerade 31 885 385 aktier i AdderaCare, motsvarande cirka 94,57 procent av aktierna och rösterna i AdderaCare.

MedCap har inte förvärvat aktier i AdderaCare utanför Erbjudandet. MedCap innehar inte heller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot AdderaCares aktier.

Redovisning av likvid för de aktier som har lämnats in i Erbjudandet till och med den 23 december 2022 kommer att påbörjas den 2 januari 2023.

Förlängning av acceptfristen

För att ge de aktieägare som inte accepterat Erbjudandet ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet, har MedCap beslutat att förlänga acceptfristen till och med den 9 januari 2023 kl. 17.00 CET. Redovisning av likvid för de aktier som lämnas in under den förlängda acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 16 januari 2023.

MedCap kan under den förlängda acceptfristen komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i AdderaCare. Sådana förvärv eller överenskommelser ska ske i överensstämmelse med tillämpliga svenska lagar och regler.

Rådgivare

KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till MedCap i samband med Erbjudandet.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet är tillgänglig på: www.medcap.se

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, MedCap

Tel: 46 704 269 262, e-post: anders.dahlberg@medcap.se

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.


Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av MedCap genom ovanstående kontaktpersons försorg, i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande 2022-12-27 14:30 CET.

Om MedCap

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap. MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE HAR OFFENTLIGGJORTS PÅ SVENSKA OCH ENGELSKA. VID EN EVENTUELL AVVIKELSE MELLAN SPRÅKVERSIONERNA SKA DEN SVENSKSPRÅKIGA VERSIONEN ÄGA FÖRETRÄDE.

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I DE EXKLUDERADE JURISDIKTIONERNA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GENOM POST ELLER ANNAT KOMMUNIKATIONSMEDEL (INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, TELEFAX, E-POST, TELEX, TELEFON OCH INTERNET) SOM ANVÄNDS VID NATIONELL ELLER INTERNATIONELL HANDEL ELLER VID NÅGON NATIONELL BÖRS ELLER HANDELSPLATS I DE EXKLUDERADE JURISDIKTIONERNA, OCH ERBJUDANDET KAN INTE ACCEPTERAS PÅ NÅGOT SÅDANT SÄTT ELLER MED NÅGOT SÅDANT KOMMUNIKATIONSMEDEL I ELLER FRÅN DE EXKLUDERADE JURISDIKTIONERNA. VARKEN DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER ANNAN DOKUMENTATION HÄNFÖRLIG TILL ERBJUDANDET KOMMER SÅLEDES INTE, OCH SKA INTE, SÄNDAS, POSTAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT SPRIDAS ELLER VIDAREBEFORDRAS I ELLER TILL DE EXKLUDERADE JURISDIKTIONERNA.

DETTA PRESSMEDDELANDE SÄNDS INTE, OCH FÅR INTE SÄNDAS, TILL AKTIEÄGARE MED REGISTRERADE ADRESSER I DE   EXKLUDERADE JURISDIKTIONERNA. BANKER, FONDKOMMISSIONÄRER, HANDLARE OCH ANDRA FÖRVALTARE SOM INNEHAR FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER FÖR PERSONER I DE EXKLUDERADE JURISDIKTIONERNA FÅR INTE VIDAREBEFORDRA DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER NÅGOT ANNAT DOKUMENT SOM ERHÅLLITS I SAMBAND MED ERBJUDANDET, TILL SÅDANA PERSONER. MED ”USA” AVSES I DETTA AVSNITT AMERIKAS FÖRENTA STATER (DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE STAT INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER OCH COLUMBIADISTRIKTET).

ERBJUDANDET OCH DEN INFORMATION SAMT DEN DOKUMENTATION SOM TILLGÄNGLIGGÖRS GENOM DETTA PRESSMEDDELANDE HAR INTE UPPRÄTTATS AV, OCH INTE GODKÄNTS AV EN ”AUTHORISED PERSON” SOM AVSES I BESTÄMMELSE 21 I UK FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (”FSMA”). DEN INFORMATION OCH DE DOKUMENT SOM TILLGÄNGLIGGÖRS GENOM DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE DISTRIBUERAS I, ELLER VIDAREBEFORDRAS TILL, ALLMÄNHETEN I STORBRITANNIEN. SPRIDNING AV INFORMATION OCH DOKUMENT SOM TILLGÄNGLIGGÖRS GENOM DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR UNDANTAGNA FRÅN RESTRIKTIONERNA FÖR FINANSIELL MARKNADSFÖRING I BESTÄMMELSE 21 FSMA PÅ GRUNDVAL AV ATT DET ÄR ETT MEDDELANDE FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV EN JURIDISK PERSON SOM HÄNFÖR SIG TILL EN TRANSAKTION OM FÖRVÄRV AV DAGLIG KONTROLL AV DEN JURIDISKA PERSONENS VERKSAMHET, ELLER FÖR ATT FÖRVÄRVA 50 PROCENT ELLER MER AV AKTIER MED RÖSTRÄTT I EN JURIDISK PERSON, I ENLIGHET MED ARTIKEL 62 I FSMA (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005.

UTTALANDEN I DETTA PRESSMEDDELANDE SOM RÖR FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN ELLER OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE INFORMATION OM FRAMTIDA RESULTAT, TILLVÄXT OCH ANDRA UTVECKLINGSPROGNOSER SAMT ANDRA FÖRDELAR MED ERBJUDANDET, UTGÖR FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION. SÅDAN INFORMATION KAN GENERELLT, MEN INTE ALLTID, KÄNNETECKNAS AV ATT DEN INNEHÅLLER ORDEN ”BEDÖMS”, ”AVSES”, ”FÖRVÄNTAS”, ”TROS”, ELLER LIKNANDE UTTRYCK. FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION ÄR, TILL SIN NATUR, FÖREMÅL FÖR RISKER OCH OSÄKERHETSMOMENT EFTERSOM DEN AVSER FÖRHÅLLANDEN SOM ÄR BEROENDE AV OMSTÄNDIGHETER SOM INTRÄFFAR I FRAMTIDEN. PÅ GRUND AV FLERA FAKTORER, VILKA I STOR UTSTRÄCKNING LIGGER UTOM MEDCAPS KONTROLL, KAN DET INTE GARANTERAS ATT FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN INTE VÄSENTLIGEN AVVIKER FRÅN VAD SOM UTTRYCKTS ELLER ANTYTTS I DEN FRAMTIDSINRIKTADE INFORMATIONEN. ALL SÅDAN FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION GÄLLER ENDAST FÖR DEN DAG DEN FÖRMEDLAS OCH MEDCAP HAR INGEN SKYLDIGHET (OCH ÅTAR SIG INGEN SÅDAN SKYLDIGHET) ATT UPPDATERA ELLER REVIDERA NÅGON SÅDAN INFORMATION PÅ GRUND AV NY INFORMATION, FRAMTIDA HÄNDELSER ELLER LIKNANDE, FÖRUTOM I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAGAR OCH BESTÄMMELSER.