Fortsatt stark tillväxt – EBITDA ökade 46 procent

ANDRA Kvartalet APRIL-JUNI            

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 386,1 (284,1) MSEK, en ökning med 36 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 86,6 (59,4) MSEK, en ökning med 46 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 22 (21) procent
 • Resultatet efter skatt uppgick till 46,8 (21,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,2 (1,4) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39,7 (24,4) MSEK.

HALVÅRET januari-JUNI

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 766,3 (546,9) MSEK, en ökning med 40 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 146,0 (115,6) MSEK, en ökning med 26 procent. Justerad EBITDA uppgick till 161,4 MSEK, en ökning med 40 procent justerat för jämförelsestörande poster*).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 19 (21) procent (21 procent justerat för jämförelsestörande poster *)).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 71,6 (40,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,8 (2,7) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 92,3 (80,7) MSEK.

”Fortsatt stark tillväxt i andra kvartalet – EBITDA ökade 46 procent”

Andra kvartalet

Koncernen levererade ett starkt andra kvartal med hög försäljningstillväxt, ökat resultat och framsteg för både Medicinteknik och Specialistläkemedel.

Försäljningen utvecklades fint i det andra kvartalet och koncernen växte med 36 procent, varav den organiska tillväxten var fortsatt stark och cirka 13 procent.

Affärsområdet specialistläkemedel fortsatte att utvecklas mycket väl med stark efterfrågan inom samtliga verksamheter. Försäljningsökningen för den registrerade läkemedelsportföljen fortsatte, och den ökade andelen av försäljningen som kommer från den registrerade läkemedelsportföljen bidrog till att öka marginalen för affärsområdet. Efterfrågan på licensläkemedel och kontraktstillverkning var också hög, och i kvartalet togs beslut om kapacitetshöjande investeringar i produktionen. Det prioriterade affärsutvecklingsarbetet fortsatte för att bredda bolagets portfölj och försäljning.

Affärsområdet medicinteknik levererade stark tillväxt med god efterfrågan för i synnerhet Abilia, Cardiolex och Inpac, som samtliga levererade fina resultat. Även här är det glädjande att notera den starka organiska utvecklingen för bolagen. Förvärvet av AdderaCare bidrog också till den kraftiga tillväxten. De förvärvade bolagen är nu en del av koncernens kluster för hjälpmedel och under kvartalet fortskred arbetet med att utveckla deras affärsplaner på både kort och längre sikt.

Koncernens EBITDA ökade med 46 procent och marginalen uppgick till 22 procent. Affärsområdet Medicintekniks marginal påverkades av mixen med lägre marginal i förvärvade verksamheter, samtidigt som flera bolag i affärsområdet visade god marginalutveckling. Affärsområdet Specialistläkemedel stärkte marginalen väsentligt till följd av stark tillväxt och produktmix.

Tillväxt genom förvärv och aktivt ägande

MedCap har en fortsatt hög ambition avseende förvärv och i kvartalet var aktiviteten hög med ett relativt stort affärsflöde som kontinuerligt utvärderas, varav några processer har avslutats och flera dialoger fortgår.

Efter kvartalets utgång annonserades förvärvet av SurgiCube och Toul Meditech, som båda tillhandahåller lösningar för ultra-ren luft i operationsmiljöer, för t.ex. ögon och ortopedisk kirurgi. Lösningarna är kostnadseffektiva och bidrar till flexibilitet, kapacitet och kvalitet för både sjukhus och mindre kliniker. Vi ser potential i att växa plattformen och bredda försäljning och distribution till fler marknader och segment. Det är glädjande att kunna välkomna dessa verksamheter till MedCap’s affärsområde Medicinteknik.

Sammanfattningsvis

Koncernen levererade ett mycket starkt andra kvartal med en gynnsam kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Förändringar i konjunkturen är svåra att förutse men hittills konstateras att gruppens bolag haft god efterfrågan och fin utveckling. MedCap’s finansiella ställning är stark och vi ser goda möjligheter för koncernens affärsutveckling framåt.

Anders Dahlberg, VD

Stockholm  2023-07-28


Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-28 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.