Valberedning i MedCap utsedd

Valberedningen inför årsstämman 2024 i MedCap AB (publ) består av följande personer:

Thomas Bergh, utsedd av Linc AB

Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder

Pär Andersson, utsedd av Spiltan Fonder

Karl Tobieson, styrelseordförande MedCap AB

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2024 avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:

Valberedningen

MedCap AB

Engelbrektsgatan 9-11

114 32 Stockholm

Förslag kan även lämnas per e-post till följande adress: info@medcap.se 

För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2024. Valberedningens förslag kommer att presenteras i god tid innan årsstämman och offentliggöras på bolagets hemsida i samband därmed.


Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2023 kl. 8.30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.