Stark resultatutveckling i tredje kvartalet

TREDJE Kvartalet JULI - SEPTEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 175,4 (159,9) MSEK, en ökning med 10 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 35,1 (26,6) MSEK, en ökning med 32 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 20 (17) procent.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 13,4 (11,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,8 (0,8) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 (16,6) MSEK.

NIO MÅNADER JANUARI - SEPTEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 590,4 (546,1) MSEK, en ökning med 8 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 107,6 (103,9) MSEK, en ökning med 4 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 18 (19) procent.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 43,2 (44,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,0 (3,0) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 79,8 (63,2) MSEK.

VD-kommentar

Drygt sju månader in i pandemin konstaterar vi att tredje kvartalet innebar ett läge där vi som bolag fått lära oss att leva med pandemin. Hittills får vi på det stora hela konstatera att vi lyckats manövrera igenom den nya situationen väl. Vårt fokus ligger naturligtvis fortsatt på att säkerställa medarbetarnas hälsa, lösa kundernas omedelbara behov samt undvika smittspridning på våra driftställen men även på att hitta nya arbetssätt för att på ett offensivt sätt driva verksamheten vidare pandemin till trots. Även om vi, med undantag för Abilia Norge, under tredje kvartalet inte sett någon dramatisk påverkan på våra affärer så upplever samtliga verksamheter en kraftigt ökad osäkerhet som också lett till ökat fokus på anpassning och omställning till nya fortsättningar.

Under tredje kvartalet såg vi i stort en oförändrad vinst i medicintekniksegmentet. Trots en fortsatt stark tillväxt i Cardiolex hålls totalen tillbaka av den inbromsning som skett på den norska hjälpmedelsmarknaden. Framförallt var sommarmånaderna juli och augusti svaga för Abilia medan vi under september såg en succesiv återgång till mer normala nivåer, dock med något långsammare återhämtning i Norge.

Cardiolex ser fortsatt en ökad efterfrågan på grund av den pågående pandemin och då primärt i den tyska delen av verksamheten och det relativt nyligen förvärvade bolaget Amedtec. Vi ser också bevis på att de mer långsiktiga besluten på kundsidan kommer igång igen vilket borgar för en stark start på 2021. Vi ser också att pandemin förstärker trenden mot mer digitala arbetsflöden vilket är Cardiolex starkaste kunderbjudande. Inpac fortsätter att framgångsrikt och konsekvent leverera på den operationella förbättringsplanen under tredje kvartalet. Trots de inledande utmaningar som pandemin innebar har året som helhet inneburit ett uppsving för Inpac genom att de med sitt tydliga kundfokus kunnat ta nya affärer inom nya kundsegment.

Tredje kvartalet är ytterligare ett steg i rätt riktning för vår nordiska specialistläkemedelsportfölj och då framförallt för de sju viktigaste produkterna för framtida tillväxt som totalt växte med drygt 21 procent jämfört med samma period föregående år. Vidare fortsatte tillväxten för Cresemba under kvartalet. I takt med att denna portfölj utgör en allt större andel av verksamheten förväntas också resultatutveckling i segmentet stabiliseras över tid.

Avslutningsvis vill jag ta tillfället att tacka alla fantastiska medarbetare, kunder och leverantörer som jag har haft förmånen att få samarbeta med under de dryga 12 åren som VD för MedCap. Jag passar också på att hälsa Multi-Ply välkomna in i Medcap familjen. Det har varit en fantastiskt rolig resa vi gjort tillsammans. Det känns också tryggt att lämna över rodret till Anders Dahlberg som vi samarbetat med tätt under de senaste dryga fem åren.

Karl Tobieson, VD

Stockholm 2020-10-30

 

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober kl. 06.30 CET.
 

6.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.