MedCaps årsredovisning jan-dec 2018 ompublicerad, bokslutskommunikén 2018 justerad

Rätt version av MedCaps årsredovisning för perioden jan-dec 2018 har nu publicerats på MedCaps hemsida varvid bokslutskommunikén 2018 har justerats. Justeringarna har ingen resultatpåverkan eller påverkan på operativa kassaflödet och nettoskulden förändras ej. De nya versionerna finns tillgängliga på www.medcap.se i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som efterfrågar den.

MedCap publicerade av misstag fel version av årsredovisningen jan-dec 2018 på sin webbplats den 16 april 2019. Då bokslutskommunikén 2018 som publicerades samma dag, den 16 april 2019, baserades på den felaktiga versionen av årsredovisningen har bokslutskommunikén nu justerats. Den korrekta versionen av årsredovisningen jan-dec 2018 och den justerade versionen av bokslutskommunikén 2018 ersätter de tidigare publicerade versionerna på MedCaps hemsida.

Förändringen avser koncernens cash pool konton som nu nettoredovisats vilket påverkar koncernens och moderbolagets kassa samt kortfristiga skulder, moderbolagets fordringar och skulder med dotterbolag. Justeringarna har ingen resultatpåverkan eller påverkan på operativa kassaflödet och nettoskulden förändras ej. 

MedCaps årsstämma kommer att hållas den 13 maj 2019, kl. 16.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm.

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.