Stämmokommuniké årsstämma 10 maj 2021

Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som framlagts, att omvälja Peter von Ehrenheim, Anders Hansen, Henrik Blomquist, Anders Lundmark samt Nina Rawal till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter von Ehrenheim valdes till ordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 1 065 000 kronor skall utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande skall erhålla 425 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 160 000 kronor.

Det beslutades att välja KPMG AB som revisor med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret januari-december 2020.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2022 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 10%.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2022 besluta om återköp av aktier i bolaget. Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen och maximalt uppgå till motsvarande 10 % av bolagets utestående aktier.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om antagande av incitamentsprogram (LTIP 2021).

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2021 kl 15:00

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262,  e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.