MedCap offentliggör preliminärt EBITDA-resultat om 31,4 MSEK för första kvartalet 2020

För att ge ökad säkerhet om den ekonomiska utvecklingen efter utbrottet av COVID-19 offentliggör MedCap AB (publ) (”MedCap”) idag sitt preliminära resultat för första kvartalet 2020.

Omsättningen i MedCap växte preliminärt till 205,7 (199,8) MSEK med en preliminär EBITDA 31,4* (41,0)* MSEK första kvartalet. Upplösning av övervärde i lager per förvärvsdatum påverkar resultatet, icke kassaflödespåverkande, under kvartalet med – 2,1 MSEK (-1,1 MSEK relaterat till Somna och -1,0 MSEK till Amedtec). Påverkan från COVID-19 pandemin har varit begränsad under första kvartalet sett till koncernen som helhet. Dock har enskilda bolag i koncernen påverkats, och fortsätter påverkas, av den pågående pandemin.

”Vårt fokus nu handlar om att säkerställa medarbetarnas hälsa och att efter bästa förmåga anpassa verksamheten för att bistå våra kunder med de produkter som nu efterfrågas. Vi ser en ökad efterfrågan på primärt akutläkemedel, probiotika och nutritonsprodukter. Dessutom har Inpac ställt om delar av fabriken för fyllning av handsprit på flaska för att tillgodose marknaden i denna exceptionella efterfrågesituation. Vidare ser vi lägre försäljning av våra digitala hjälpmedel, framförallt i den norska marknaden där även valutakursen bidragit negativt. I svenska kronor minskade försäljningen i den norska marknaden med drygt 18 procent under kvartalet. Läget är fortsatt ovisst och vårt fokus enligt ovan kvarstår även under inledningen av det andra kvartalet. Vi bedömer att effekterna på vår verksamhet är övergående men tidsramen för dessa är svårbedömda i det korta perspektivet. Våra tre primära produktionsanläggningar i Lund, Matfors respektive Albstadt i Tyskland är särskilt utsatta vid driftsstörningar. Tack vare aktivt beredskapsarbete  har vi löst de problem som uppstått avseende både in- och utleveranser samt sjukskrivningar bland personalen och verksamheten vid samtliga driftsenheter är fortsatt igång med begränsade störningar. Särskilt i dessa tider uppskattar vi den underliggande diversifieringen i vår affärsmodell som gör att enstaka störningar inte påverkar hela verksamheten” säger Karl Tobieson, VD MedCap AB (publ)

Segmentet Medicinteknik omsatte preliminärt 126,6 (113,7) MSEK med en preliminär Justerad EBITDA 27,4** (32,1)** MSEK första kvartalet. Påverkan från COVID-19 pandemin har varit begränsad under första kvartalet sett till segmentet som helhet. Dock har Abilias norska verksamhet tillfälligt påverkats kraftigt negativt då stora delar av hjälpmedelsförskrivningen stängde ner under andra halvan av mars. Upplösning av övervärde i lager per förvärvsdatum påverkar resultatet, icke kassaflödespåverkande, under kvartalet med – 2,1 MSEK (-1,1 MSEK relaterat till Somna och -1,0 MSEK till Amedtec).  

Segmentet Specialistläkemedel omsatte preliminärt 79,2 (86,1) MSEK med en preliminär Justerad EBITDA 1,6** (7,1)** MSEK första kvartalet. Påverkan från COVID-19 pandemin har varit begränsad under första kvartalet sett till segmentet som helhet. Dock omorganiserades Unimedics CDMO verksamhet vid inledningen av första kvartalet och delar av den lokala ledningen lämnade. Inledningen på kvartalet var som ett resultat av omorganisationen mycket svag även om mars innebar en viss återhämtning. Samtidigt växte den nordiska produktföljen med 5,2 procent och utgjorde 48,4 procent av segmentets omsättning. Även de sju viktigaste produkterna fortsatte växa under första kvartalet med 14 procent och omsatte totalt 19,4 (17,0) MSEK under kvartalet.     

* Resultatmåttet som redovisas är EBITDA för perioden inkluderande IFRS 16 effekter.

** Resultatmåttet som redovisas för de rörelsedrivande bolagen är justerat EBITDA för perioden. Detta mått är definierat som rörelsens resultat justerat för moderbolagets fakturerade management fees samt före av- och nedskrivningar. Segmentens resultat är redovisade utan IFRS 16 effekter.

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads- missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2020 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.