Stark avslutning på 2019

FJÄRDE Kvartalet OKTOBER - DECEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 211,1 (187,7) MSEK, en ökning med 12,5 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 37,5 (17,0) MSEK, en ökning med 121 procent*.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 18 (9) procent*.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 14,9 (1,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,1 (-0,5) SEK.

TOLV MÅNADER JANUARI - december

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 757,2 (709,0) MSEK, en ökning med 7 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 141,4 (77,6) MSEK, en ökning med 82 procent*.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 19 (11) procent*.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 59,1 (26,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,1 (0,0) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,7 (90,2) MSEK.

VD-kommentar

Börjar med att summera ett mycket framgångsrikt 2019 med levererad tillväxt i båda affärsområdena, kraftigt ökat rörelseresultat och ett antal förvärv genomförda under året. Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att flera av våra långsiktiga satsningar börjat bära frukt under året. Genom att konsekvent fortsätta exekvera på vår långsiktiga organiska tillväxtstrategi kompletterat med strategiska och kompletterande förvärv är det min fasta övertygelse att vi även fortsättningsvis har stor potential att växa under lönsamhet. MedCaps förmåga att långsiktigt bygga starka, konkurrenskraftiga bolag bedöms givetvis inte av utfallet under ett enskilt kvartal eller år utan sett över de senaste elva åren har den årliga vinsttillväxten varit trettio procent vilket jag tar som ett kvitto på att modellen fungerar.

Den positiva utvecklingen i koncernen drivs primärt, liksom tidigare, av vinsttillväxten inom medicinteknik där verksamheten fortsätter att utvecklas väl med organisk försäljningstillväxt och expanderande marginaler. Under kvartalet tillträdes det tyska EKG-bolaget Amedtec och konsolideras in i koncernen från och med första november. Förvärvet stärker Cardiolex produktportfölj inom diagnostiska EKG-system samt dess närvaro i Centraleuropa genom en befintlig säljorganisation samt en installerad bas av system. Vi ser stora möjligheter att genom den nya plattformen introducera Cardiolex digitala lösningar i de tysktalande delarna av Europa.

Vidare signerade Abilia förvärvet av Somna AB strax efter kvartalets utgång och tillträdet skedde sista januari 2020. Somna har under de senaste femton åren byggt upp en kategori förskrivna tyngdtäcken för brukare i primärt Sverige och Danmark. Förvärvet kompletterar Abilias framgångsrika produktportfölj inom kognition med en kategori produkter som förskrivs till samma brukare som Abilias övriga produktsortiment vilket ger goda synergier i både sälj- och leveransledet.

Fjärde kvartalet var också ett steg i rätt riktning för vår nordiska specialistläkemedelsportfölj och då framförallt för de sju viktigaste produkterna för framtida tillväxt som totalt växte med 43 procent jämfört med samma period föregående år. Framförallt accellererade tillväxten för Cresemba under kvartalet vilket också betydde att Cresemba passerade trettiomiljoner kronor i årstakt. I takt med att denna portfölj utgör en allt större andel av verksamheten förväntas också resultatutveckling i segmentet stabiliseras över tid och driftsstörningar som den som inträffat i tredje kvartalet kommer då ha en allt mindre betydelse för helheten. Under kvartalet skedde också den förväntade återhämtningen i kontraktstillverkningsaffären och den orderstock som sköts in i kvartalet på grund av tidigare maskinproblem har till stor del levererats till kunder. Pågående omställningsarbete i CDMO verksamheten pågår med oförminskad kraft och i inledningen av 2020 sker också vissa ledningsförändringar lokalt för att få än mer kraft i omställningsarbetet.

Året bekräftar att koncernen som helhet fortsätter att utvecklas positivt. Jag konstaterar också att det finns mycket potential kvar att hämta inom båda affärsområden samt att det finns gott om förvärvsmöjligheter för att bygga vidare.

Karl Tobieson, VD
Stockholm 2020-02-17tockholm 2020-02-17ckholm 2020-02-17

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,5 (20,3) MSE

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.