Fortsatt stark tillväxt i kvartalet – EBITDA ökade 63 procent

TREDJE Kvartalet JULI-SEPTEMBER       

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 364,5 (241,5) MSEK, en ökning med 51 procent.

 • Koncernens EBITDA uppgick till 81,0 (69,7) MSEK, en ökning med 16 procent. Ökningen var 63 procent justerat för jämförelsestörande poster föregående år*.

 • EBITDA-marginalen uppgick till 22 (29) procent (22 (21) procent justerat för jämförelsestörande poster föregående år*)

 • Resultatet efter skatt uppgick till 38,3 (36,6) MSEK.

 • Resultat per aktie uppgick till 2,6 (2,5) SEK.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,0 (43,8) MSEK.

NIO MÅNADER januari-SEPTEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 130,8 (788,5) MSEK, en ökning med 43 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 227,1 (185,3) MSEK, en ökning med 23 procent. Justerad EBITDA uppgick till 242,5 MSEK, en ökning med 47 procent justerat för jämförelsestörande poster*).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 20 (24) procent (21 (21) procent justerat för jämförelsestörande poster*).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 110,0 (77,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 7,4 (5,2) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 153,3 (124,5) MSEK.

Tredje kvartalet

Försäljningen ökade med hela 51 procent till stor del drivet av förvärv men även en bra organisk tillväxt på över 20 procent.

Från och med det tredje kvartalet redovisar MedCap tre affärsområden: Hjälpmedel, Medicinteknik och Specialistläkemedel. Försäljningen utvecklades starkt i samtliga affärsområden som alla generellt sett hade god efterfrågan.

Det nya affärsområdet Hjälpmedel hade hög efterfrågan på framför allt den norska och den svenska marknaden och en stark försäljningsökning under kvartalet. Verksamheterna som förvärvades under början av året bidrog också till resultatet och vi ser att synergier realiseras.

Medicinteknik ökade också försäljningen på de flesta marknaderna, i synnerhet bidrog nutrition och EKG till ökningen. Under kvartalet tillkom de förvärvade bolagen SurgiCube och Toul Meditech till affärsområdet. Affärsområdets försäljning påverkades också positivt av valutaeffekter.

Specialistläkemedel uppvisade fortsatt fin tillväxt där den internationella försäljningen bidrog starkt till utvecklingen i kvartalet. Vi ser dock en ökad konkurrens som kortsiktigt väntas påverka lönsamheten i segmentet. Arbetet med affärsutveckling både i Norden och internationellt fortskrider med oförminskad kraft.

Sammantaget levererade koncernen ett mycket starkt tredje kvartal med hög försäljningstillväxt och ökat resultat. EBITDA ökade med 63 procent, justerat för jämförelsestörande poster föregående år, och marginalen uppgick till 22 procent.

Tre affärsområden

Det nya affärsområdet Hjälpmedel samlar verksamheter inom hjälpmedel och välfärdsteknik med syfte att knyta samman och tillvarata kompetens kring brukare, produktutveckling och marknad. Det nya affärsområdet utgör en plattform och ett hem för bolag i samma bransch med nätverk och synergier som möjliggör tillväxt både organiskt och genom förvärv.

Tove Christiansson som sedan 2015 varit dotterbolags VD i MedCap-koncernen har utsetts till affärsområdeschef för Hjälpmedel, och tar med sig gedigen erfarenhet för att fortsätta att utveckla och stötta befintliga och nya bolag i affärsområdet.

Vi ser detta som ett naturligt steg i koncernens tillväxt, och ett kvitto på vår långsiktiga modell. Sedan den första investeringen i GEWA, numera Abilia, 2007 har aktivt ägande skapat en framgångsrik företagsgrupp som nu bildar ett nytt affärsområde. Som ett led i att bygga vidare på affärsområdet så förvärvades efter kvartalets utgång Swedelift som kompletterar produkterbjudandet inom tillgänglighet.

MedCap har härmed tre affärsområden där vi i samtliga ser goda möjligheter att fortsätta växa och allokera kapital för att skapa värde för kunder och aktieägare. 

Sammanfattningsvis

Koncernen levererade ett mycket starkt tredje kvartal med en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Generellt ser vi en god efterfrågan i marknaden men vi har respekt för att konjunktur och konkurrens kan påverka vissa marknader. Förvärv är en hörnsten i MedCaps strategi och vi ser goda möjligheter att utnyttja koncernens starka balansräkning för ytterligare förvärv i en svalare förvärvsmarknad med sannolikt lägre konkurrens och fortsatt god tillgång på möjliga affärer. Koncernens tre affärsområden utgör utmärkta plattformar för tillväxt och bra hem för bolag inom life science.


Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-27 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.