Omsättningen ökade 12 procent andra kvartalet

ANDRA Kvartalet APRIL - JUNI

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 209,3 (186,4) MSEK, en ökning med 12 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 41,0 (36,3) MSEK, en ökning med 13 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 20 (20) procent.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 19,4 (13,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,3 (1,0) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,5 (9,1) MSEK.

HALVÅRET JANUARI - JUNI

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 415,0 (386,2) MSEK, en ökning med 7 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 72,5 (77,3) MSEK, en minskning med 6 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 17 (20) procent.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 29,8 (32,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,1 (2,3) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76,3 (46,6) MSEK.
 

VD-kommentar

Med andra kvartalet bakom oss kan vi konstatera att vi i allt väsentligt lyckats med vårt huvudsakliga mål under pandemins inledning dvs att säkerställa medarbetarnas hälsa, lösa kundernas omedelbara behov samt undvika smittspridning på våra driftställen i mesta möjliga mån. Även om vi under andra kvartalet inte sett så dramatisk påverkan på våra affärer, förutom i Abilia Norge där fallet är betydande under kvartalet, så har samtliga verksamheter upplevt en kraftigt ökad osäkerhet som också ökat fokus på anpassning och omställning till nya förutsättningar. Under kvartalet har koncernen mottagit permitteringsstöd om totalt en miljon kronor i Abilias dotterbolag i Sverige, Norge och Storbritannien.  

Under kvartalet genomfördes en riktad nyemission om 229 miljoner kronor till svenska och internationella instutioner för att skapa beredskap för nya förvärv.

Under andra kvartalet såg vi en oförändrad vinst i medicinteknik segmentet. Trots en fortsatt stark tillväxt i Cardiolex så hålls totalen tillbaka av den inbromsning som skett på den norska hjälpmedelsmarknaden. Abilia såg under större delen av andra kvartalet en kraftig inbromsning av aktiviteten i Norge. Mot slutet av kvartalet påbörjades viss återstart av aktiviteten i Norge men det är tydligt att uppstarten är en mer utdragen process än nedstängningen.

Cardiolex ser fortsatt en förstärkt efterfrågan i spåren av COVID-19. Helt klart är att de mer långsiktiga besluten skjutits framåt på kundsidan men samtidigt förstärker pandemin trenden mot mer digitala arbetsflöden vilket är Cardiolex starkaste kunderbjudande. Inpac fortsätter att framgångsrikt och konsekvent leverera på den operationella förbättringsplanen som nya ledningen satte på plats för snart två år sedan. Trots de inledande utmaningar som pandemin innebar har första halvåret som helhet inneburit ett uppsving för Inpac genom att de med sitt tydliga kundfokus kunnat ta nya affärer inom nya kundsegment.

Andra kvartalet är ytterligare ett steg i rätt riktning, om än påverkat av en intäkt av engångskaraktär, för vår nordiska specialistläkemedelsportfölj och då framförallt för de sju viktigaste produkterna för framtida tillväxt som totalt växte med sexton procent jämfört med samma period föregående år (rensat för engångsintäkten). Vidare fortsatte tillväxten för Cresemba under kvartalet och passerade 40 miljoner på rullande tolv månader för första gången. I takt med att denna portfölj utgör en allt större andel av verksamheten förväntas också resultatutvecklingen i segmentet stabiliseras över tid.

Avslutningsvis vill jag ta tillfället att hälsa Anders Dahlberg välkommen till MedCap. Jag har haft förmånen att få samarbeta med Anders i Abilias styrelse under ett antal mycket framgångsrika år och har stort förtroende för hans kapacitet att leda den fortsatta utvecklingen av MedCap.

Karl Tobieson, VD

Stockholm 2020-08-19

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.