Resultatet ökade med 29 procent i första kvartalet

Första Kvartalet Januari - Mars

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 222,6 (205,7) MSEK, en ökning med 8 procent.
  • Koncernens EBITDA uppgick till 40,5 (31,4) MSEK, en ökning med 29 procent.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 18 (15) procent.
  • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 15,1 (10,4) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,9 (0,7) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,3 (27,8) MSEK.
 

VD-kommentar

I första kvartalet var efterfrågan generellt god i de flesta marknadssegment där koncernens bolag är verksamma. Totalt ökade försäljningen med 8% och EBITDA-resultatet med 29%.

Pandemin orsakade fortsatta utmaningar och osäkerhet i verksamheten. För produktionsenheterna, med medarbetare som inte kan arbeta på distans, har det förstås fortsatt varit en prioriterad utmaning att begränsa risken för smittspridning.

Leveransstörningar har noterats i flera bolag under det första kvartalet men dessa har hittills hanterats utan att påverka försäljningen. Komponentbrist och transporter kan utgöra en utmaning framgent vilket bevakas noga av bolagen. 

Medicinteknik-segmentet levererade både ökad försäljning och ökat resultat under det första kvartalet. Försäljningsökningen drevs av förvärvet av Multi-Ply och stark efterfrågan för Inpacs produkter inom probiotika och nutrition.

EBITDA-resultatet för segmentet ökade väsentligt. Starka marginaler inom Abilia samt ökad lönsamhet inom Inpac bidrog till resultatökningen och den starka marginalen för segmentet.

Cardiolex fortsatte att leverera och tog steg framåt i integrationen av den nordiska och tyska EKG-portföljen. Det är också glädjande att konstatera att Multi-Ply’s orderbok växte under det första kvartalet och visade tydliga tecken på återhämtning efter ett svagt fjärde kvartal och en svag inledning på året.

Segmentet Specialistläkemedel ökade resultatet för det första kvartalet, trots en minskad försäljning. Efterfrågan i segmentet var fortsatt påverkat av pandemin, vilket hade inverkan på produktmix, volymer och förutsägbarheten.

Resultatökningen i det första kvartalet förklaras framför allt av ett bättre resultat inom Unimedic AB (CDMO), den enhet som utvecklar och tillverkar läkemedel för Unimedic Pharma AB och externa kunder. Under kvartalet konstaterades dock att efterfrågan av vissa kontraktstillverkade produkter kraftigt minskat vilket har lett till en försvagad prognos för Unimedic AB (CDMO) under innevarande år.

Avslutningsvis konstaterar jag att koncernen levererade ett starkt första kvartal och att det finns mycket energi för att lösa utmaningar och utveckla de många möjligheterna i våra bolag.

Anders Dahlberg, VD

Stockholm 2021-05-07


Denna information är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-07 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262,  e-post anders.dahlberg@medcap.se

Kvartalspresentation på engelska finns tillgänglig på bolagets hemsida. 

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.