Fortsatt stark resultatutveckling i fjärde kvartalet

FJÄRDE Kvartalet OKTOBER - DECEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 227,0 (211,0) MSEK, en ökning med 8 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 49,6 (36,1) MSEK, en ökning med 37 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 22 (17) procent.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 21,3 (13,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,4 (1,0) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,0 (8,3) MSEK.

TOLV MÅNADER JANUARI - december

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 817,4 (757,1) MSEK, en ökning med 8 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 157,2 (140,0) MSEK, en ökning med 12 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 19 (19) procent.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 64,5 (57,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,2 (4,0) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 115,6 (71,4) MSEK.
 

VD-kommentar

Det fjärde kvartalet av det speciella året 2020 innebar en fortsatt återhämtning för koncernen. Pandemin påverkar individer, samhälle och företag, och även om den fortsätter att sätta begränsningar så har arbetssätt anpassats därefter. Sammantaget uppfattar vi en något minskad osäkerhet även om den kvarstår, och präglar vissa av våra verksamheter mer än andra. Koncernens medarbetare och ledningar har arbetat intensivt under året med att möta kundernas behov och anpassa verksamheten för att undvika smittspridning och hantera nya förutsättningar.

På enskilda produkter eller marknader har pandemin inneburit exempel på både ökad och minskad efterfrågan. Genom aktivt arbete har våra verksamheter anpassat sig för att möta dessa svängningar på ett bra sätt även om det präglats av osäkerheten som pandemin innebär.

Sammantaget har MedCap-gruppen levererat ett starkt fjärde kvartal med ökad lönsamhet för både kvartalet och helåret.

Under det fjärde kvartalet ökade vinsten väsentligt i medicintekniksegmentet. Abilias försäljning i kvartalet ökade mot föregående år. Den norska marknaden som i tidigare kvartal påverkats betydligt negativt visade återhämtning under november och december. Abilia levererade i kvartalet ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Cardiolex såg fortsatt god efterfrågan i synnerhet på den tyska marknaden och inom det relativt nyligen förvärvade tyska bolaget Amedtec. Inpac hade också god efterfrågan i det fjärde kvartalet och fortsatte sitt förbättringsarbete mot ökad lönsamhet. Den 29 oktober förvärvade MedCap det brittiska bolaget Multi-ply som tillverkar kolfiberkomponenter till röntgensystem. Multi-ply bidrar således i kvartalet med två månaders försäljning som dock präglades av svag efterfrågan från bolagets kunder på grund av lägre produktionstakt.

Segmentet specialistläkemedel redovisade i fjärde kvartalet en lägre försäljning än året innan men med bibehållen vinstmarginal. Pandemin har under året påverkat efterfrågan på olika produkter. Minskad volym har motverkats av produktmix med högre marginal, och resulterat i en bibehållen snittmarginal. Segmentet levererar ett ökat resultat för helåret, vilket inkluderar engångseffekter från lagerförsäljning till grossist tidigare under året. Kontraktstillverkningen har haft ett utmanande år med extra kostnader drivet av pandemin och andra produktionsstörningar vilket påverkat resultatet negativt i såväl kvartalet som för året. Arbete fortgår med att förbättra lönsamheten. Utsikterna för Unimedics nordiska specialistläkemedelsportfölj bedöms fortsatt positiva.

Avslutningsvis välkomnar vi Nasdaqs beslut att flytta upp MedCap till Mid Cap segmentet från och med januari 2021. Vi uppfattar att det finns ett stort intresse för MedCap och tror att uppflytten kan ytterligare stärka intresset hos både entreprenörer och investerare att söka sig till MedCap.

Anders Dahlberg, VD

Stockholm 2021-02-19

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari kl. 06.30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262,  e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.