Stark tillväxt i första kvartalet – justerad EBITDA ökade 33%

FÖRSTA Kvartalet JANUARI-MARS  

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 380,2 (262,8) MSEK, en ökning med 45 procent.

  • Koncernens EBITDA uppgick till 59,4 (56,3) MSEK, en ökning med 6 procent. Justerad EBITDA uppgick till 74,8 MSEK, en ökning med 33 procent justerat för jämförelsestörande poster.

  • EBITDA-marginalen uppgick till 16 (21) procent (20 procent justerat för jämförelsestörande poster).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 24,8 (19,7) MSEK.

  • Resultat per aktie uppgick till 1,7 (1,3) SEK.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,5 (56,3) MSEK.

Det första kvartalet var intensivt och efterfrågan var hög, fler av bolagen levererade fina resultat och integrationen och kostnadssynergierna av AdderaCare gick enligt plan.

Försäljningen var mycket stark i det första kvartalet och koncernen växte med hela 45 procent. Det var glädjande att den organiska tillväxten var synnerligen stark och stod för mer än hälften av ökningen. Koncernens försäljning ökade också till stor del i och med förvärvet av AdderaCare som tillträdes i början av januari.

För koncernen som helhet så är det främst ökad efterfrågan och volym som drivit försäljningsökningen, medan prisökningar har en mer begränsad påverkan eftersom flera av dotterbolagen säljer inom upphandlade avtal med fasta priser.

Affärsområdet specialistläkemedel levererade ökad försäljning i samtliga tre verksamhetsområden: Registrerade läkemedelsportföljen, Licensläkemedel och Kontraktstillverkning. Den registrerade läkemedelsportföljen stod för den största tillväxten drivet av främst Melatonin och Cresemba, och god efterfrågan både i Norden och på utlicensierade marknader. Läkemedelsportföljens tillväxt bidrog också till en betydande marginalförbättring. Det är förstås mycket glädjande att långsiktigt arbete med produktutveckling och kommersialisering visar fina resultat, och vi ser generellt en fortsatt god efterfrågan men är ödmjuka inför att marknadsförutsättningar kan ändras. Långsiktigt är det därför viktigt att kontinuerligt arbeta med affärsutveckling och att bredda bolagets portfölj.

Affärsområdet medicinteknik hade fortsatt hög efterfrågan inom hjälpmedel och nutrition, och både Abilia och Inpac levererade fina resultat. Det var ett intensivt kvartal på flera sätt inom Medicinteknik med ökad produktion och leverans till kunder, arbete med produktutveckling och regulatoriska certifieringar, samt integration av förvärv.

Inom klustret av hjälpmedelsbolag gick integrationen enligt plan. Kostnaderna i AdderaCare’s moderbolag avvecklades och två av fem bolag integreras med Abilia. Synergierna uppgår till ca 14 MSEK på årsbasis varav ca hälften väntas bidra till resultatet i 2023.

Koncernens EBITDA ökade med 33 procent, justerat för kostnadsföring av övervärde i lager och omstruktureringskostnader i samband med förvärvet av AdderaCare, totalt 15,4 MSEK. Justerat för dessa engångsposter, som till stor del inte påverkar kassaflödet, så uppgick EBITDA till 74,8 MSEK.

Affärsområdet Medicintekniks marginal påverkas väsentligt av den lägre marginalen inom förvärvade verksamheter, vilket var väntat. Efter integration och synergier återstår mycket arbete med att förbättra produktmix och marginaler för att över tid nå en bättre lönsamhet i förvärvade enheter.

För koncernen vägdes marginalen upp av den starka utvecklingen inom specialistläkemedel, och koncernens justerade EBITDA marginal uppgick till 19,7 procent.

Sammanfattningsvis levererade koncernen ett mycket starkt första kvartal och integrationen av förvärv genomfördes resolut. Vi är ödmjuka inför osäkerheten i den rådande konjunkturen som sannolikt kommer prägla 2023, men kan konstatera att koncernen hittills visat sig väl positionerad. MedCap besitter en nettokassa och stark balansräkning som möjliggör investeringar och fler förvärv. Vi för kontinuerlig dialog med bolag som skulle passa väl in och utvecklas inom MedCap-gruppen. 

Anders Dahlberg, VD


Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-03 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.