Försäljnings- och resultattillväxt – EBITDA ökade med 32%

TREDJE KVARTALET JULI-SEPTEMBER    

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 241,5 (202,3) MSEK, en ökning med 19 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 69,7 (49,5) MSEK, en ökning med 41 procent. Ökningen var 32 (24) procent justerat för engångsposter.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 29 (24) procent (21 (19) procent justerat för engångsposter).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 36,6 (25,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,5 (1,8) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,8 (23,2) MSEK.

NIO MÅNADER JANUARI-SEPTEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 788,5 (658,4) MSEK, en ökning med 20 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 185,3 (136,0) MSEK, en ökning med 36 procent. Ökningen var 33 (21) procent justerat för engångsposter.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 24 (21) procent. (21 (19) procent justerat för jämförelsestörande poster).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 77,4 (57,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,2 (3,8) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 124,5 (73,7) MSEK.

”Tillväxt, resultatökning och en stark balansräkning”

Fortsatt tillväxt

Försäljningen fortsatte att utvecklas väl i båda affärsområdena och ökade med 19% för koncernen i det tredje kvartalet.

Försäljningsutvecklingen var särskilt stark i affärsområdet Specialistläkemedel som växte med 25%. Affärsområdet innefattar två bolag. Unimedic Pharma’s registrerade portfölj visade fortsatt tillväxt och samtidigt var efterfrågan stor på licensläkemedel i kvartalet. Marknaden för licensläkemedel karaktäriseras av stora fluktuationer i efterfrågan delvis kopplade till störningar i leveranskedjor vilket under året varit ett återkommande tema. Kontraktstillverkningen i Unimedic AB ökade försäljningen väsentligt gentemot föregående års låga nivå vilket gör att årets första nio månader är i linje med historisk försäljning.

Affärsområdet Medicinteknik växte med 16%. Efterfrågan var generellt stark för bolagen. Abilia’s försäljning av hjälpmedel växte på bolagets största marknader. Cardiolex EKG produkter ökade försäljningen framför allt inom vakuumsystem. Försäljningen av EKG produkter var stabil samtidigt som det på den tyska marknaden noteras en viss avvaktan. Både Multi-Ply och Inpac hade fortsatt stark försäljning, men viss avmattning av den höga orderingången noterades för Multi-Ply. Inpac tecknade i kvartalet ett hyresavtal om en ny modern produktionsanläggning dit verksamheten planeras att flyttas under 2024.

Ökad lönsamhet

Koncernens EBITDA ökade med 32% och marginalen stärktes. Båda affärsområdena bidrog till resultatökningen.

Affärsområdet Specialistläkemedel ökade marginalen till följd av försäljningstillväxten.

Affärsområdet Medicinteknik växte med något försvagad marginal.

Kostnadsökningar på varor, transporter och energi har delvis motverkats genom prishöjningar. Dock sker en stor del av koncernens försäljning mot upphandlade priser i längre avtal.

I det tredje kvartalet avyttrades en produkträttighet inom segmentet Specialistläkemedel, vilket genererade en intäkt om 20 MSEK. Tredje kvartalet 2021 innehöll också en positiv engångseffekt, relaterat till ett förvärv inom segmentet Medicinteknik. Även då man justerar för dessa positiva engångseffekter ökade både EBITDA och EBITDA marginalen jämfört med föregående kvartal.

Stark finansiell ställning

MedCap bedriver ett aktivt och disciplinerat arbete med att identifiera och utvärdera förvärvskandidater. Koncernens goda resultatutveckling och starka balansräkning skapar handlingsutrymme för förvärv.

Avslutningsvis

Koncernen levererade ett kvartal med stark försäljningstillväxt och resultatökning. Koncernens bolag är väl positionerade i sina marknadssegment, och koncernens balansräkning är stark. Vi fortsätter att utveckla bolagen – genom satsningar på marknadsbearbetning, produktutveckling, regulatoriska certifieringar, produktion – och samtidigt utvärdera förvärv.

Anders Dahlberg, VD, Stockholm 2022-10-28


Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-28 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.