Starkt första kvartal – EBITA ökade 46 procent

FÖRSTA KVARTALET JANUARI-MARS          

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 461,7 (380,2) MSEK, en ökning med 21 procent.
  • Koncernens EBITA uppgick till 88,5 (45,3) MSEK, en ökning med 95 procent. Ökningen var 46 procent justerat för jämförelsestörande poster*).
  • EBITA-marginalen uppgick till 19,2 (11,9) procent. Marginalen uppgick till 16,0 procent i jämförelseperioden, justerat för jämförelsestörande poster*).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 56,0 (24,8) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 3,8 (1,7) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 92,4 (52,5) MSEK.

Första kvartalet

Årets första kvartal levererade koncernen en fin tillväxt och ett kraftigt ökat resultat. Försäljningen ökade med 21 procent till följd av förvärv och organisk tillväxt som uppgick till 12 procent. Både Medicinteknik och Hjälpmedel uppvisade en kraftig tillväxt medan Specialistläkemedel minskade försäljningen något. Efterfrågan och marknadsförutsättningarna var generellt goda för koncernens bolag. 

Affärsområdet Hjälpmedel levererade en kraftig försäljningsökning under kvartalet drivet av hög efterfrågan inom kognitionsområdet och förvärvet av Swedelift. 

Medicinteknik hade också en fin tillväxt i kvartalet där samtliga befintliga bolag uppvisade kraftig organisk tillväxt och utöver det bidrog även förvärvet av Toul & Surgicube.

Specialistläkemedel hade ett mer utmanande kvartal där konkurrensen på Melatonin tilltog på den brittiska marknaden med prispress som följd, vilket resulterade i lägre royaltyintäkter under kvartalet. På kort sikt kommer detta att påverka lönsamheten men på längre sikt är lönsamheten avhängig förmågan att driva affärsutveckling, d.v.s. att bredda produktportföljen och marknaderna.

Sammantaget levererade koncernen ett starkt första kvartal med hög försäljningstillväxt och ett kraftigt ökat resultat. Justerad EBITA ökade med hela 46 procent i kvartalet trots ett svagare resultat inom specialistläkemedel.

Förvärv

I det första kvartalet genomfördes ett mindre tilläggsförvärv till Abilia som breddar portföljen inom välfärdsteknologi och som förväntas kunna utvecklas väl genom Abilias marknadsposition. Koncernen driver kontinuerligt processen för att utvärdera förvärv - både genom att tillsammans med ledningen i respektive dotterbolag identifiera tilläggsförvärv, och genom att utvärdera nya verksamhetsområden och bolag. Vi för dialog med både större och mindre bolag i huvudsak baserade i norra Europa. Som en långsiktig ägare och ett hem för bolag inom Life Science så innebär det ofta att kontakter med möjliga förvärv sker över lång tid fram till dess båda parter är mogna att genomföra en affär.

MedCaps starka balansräkning och låga nettoskuld i förhållande till EBITDA ger ett väsentligt finansiellt utrymme till fler förvärv. Förutsättningarna att finna intressanta förvärvsmöjligheter bedöms som goda.

Sammanfattningsvis

Vi kan glädjas åt att efterfrågan är god för de flesta av koncernens verksamhetsområden och en fortsatt fin organisk tillväxt i kvartalet.

Det finns alltid utmaningar och förra året bestod dessa exempelvis av lägre försäljning för Multi-Ply och integration av genomförda förvärv. Vi ser nu att alla dessa har lösts på ett bra sätt. Nu ligger fokus exempelvis på flytten av Inpacs verksamhet till en ny produktionsanläggning och att öka takten på affärsutvecklingen inom specialistläkemedel.

Tillsammans med respektive bolagsledning i koncernens dotterbolag fokuserar vi både på att förbättra och utveckla befintliga verksamheter och samtidigt identifiera och realisera nya affärer.

Anders Dahlberg, VD

Stockholm

2024-05-03


Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-03 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, Verkställande direktör,

Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 704 26 92 62,

e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.