Fortsatt stark tillväxt i kvartalet – EBITDA ökade 42 procent

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER-DECEMBER    

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 456,6 (322,8) MSEK, en ökning med 41 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 104,5 (73,3) MSEK, en ökning med 42 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 23 (23) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 62,2 (40,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,2 (2,7) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 74,7 (-39,1) MSEK.

TOLV MÅNADER JANUARI-DECEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 587,4 (1 111,3) MSEK, en ökning med 43 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 331,6 (258,7) MSEK, en ökning med 28 procent. Justerad EBITDA uppgick till 347,0 (238,7) MSEK, en ökning med 45 procent justerat för jämförelsestörande poster.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 21 (23) procent (22 (21) procent justerat för jämförelsestörande poster.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 172,2 (118,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 11,6 (7,9) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 228,0 (85,5) MSEK.

Ett starkt fjärde kvartal avslutar ett nytt rekordår för koncernen där fin organisk utveckling kombinerat med förvärv levererat försäljning över 1,5 miljarder, justerad EBITDA tillväxt på 45 procent, och en koncern med tre affärsområden som kan omsätta den starka balansräkningen till fortsatt tillväxt.

Fjärde kvartalet

Försäljningen ökade med 41 procent drivet av förvärv kombinerat med en organisk tillväxt över 10 procent. Koncernens tre affärsområden hade alla god efterfrågan och levererade sammantaget en stark försäljningstillväxt.

Affärsområdet Hjälpmedel hade hög efterfrågan på framför allt den norska och den svenska marknaden och en stark försäljningsökning under kvartalet, som drevs av både förvärv och fin organisk utveckling inom framför allt kognitionsområdet. I kvartalet förvärvades Swedelift till affärsområdet.

Medicinteknik ökade också försäljningen på de flesta marknaderna. Nutritionsprodukter hade ytterligare ett starkt kvartal och försäljningen av EKG system ökade både i Norden och i Tyskland, medan efterfrågan på vakuumsystem var något svagare. Tillverkningen av komponenter till röntgenutrustning påverkades kortvarigt negativt av nu färdigställda åtgärder i produktionen vilket motverkade den i övrigt fina utvecklingen i affärsområdet. Förvärvade verksamheter bidrog också till affärsområdet. 

Specialistläkemedel uppvisade fortsatt tillväxt för den registrerade läkemedelsportfölj kombinerat med hög efterfrågan på licensläkemedel. I den registrerade läkemedelsportföljen ingår även utlicensiering utanför Norden som utvecklats starkt under året och där försäljningen var stabil, dock tilltar konkurrensen på marknaden.

Sammantaget levererade koncernen ett mycket starkt fjärde kvartal med hög försäljningstillväxt och ökat resultat. EBITDA ökade i kvartalet med 42 procent och marginalen uppgick till 23 procent.

Finansiella mål

Koncernen har i och med det fjärde kvartalet uppnått målet om 1,5 miljarder i försäljning, och samtidigt levererat väsentligt över målet om >15% EBITDA tillväxt per år. Den starka operationella utvecklingen har gjort att koncernen trots genomförda förvärv besitter en nettokassa och skuldsättningsgrad långt under målgränsen på <3 gånger nettoskuld i förhållande till EBITDA.

Bolaget har därför uppdaterat de finansiella målen:

 • Den årliga resultattillväxten (EBITA) ska överstiga 15%
 • Avkastningen på eget kapital (RoE) ska överstiga 20%
 • Nettoskulden i förhållande till EBITDA (exkl IFRS16) ska understiga 3

Målen avser att belysa och driva bolagets ambition att växa lönsamt och utnyttja koncernens starka balansräkning, samt att använda kapital effektivt för att skapa värde för bolagets aktieägare.

De finansiella målen innebär inte någon förändrad strategi och ligger helt i linje med koncernens väletablerade långsiktiga modell för bolagsstyrning, förvärv och värdeskapande.

Sammanfattningsvis

Koncernen levererade ett mycket starkt fjärde kvartal och ett nytt rekordår för både försäljning och vinst. God efterfrågan och fin operationell utveckling kombinerat med förvärv sammanfattar året. Vi har fortsatt respekt för eventuella effekter av en svagare konjunktur och förändringar i marknaden, men ser också goda möjligheter att fortsätta affärsutvecklingen både organiskt och genom förvärv.

Anders Dahlberg, VD

Stockholm

2024-01-31


Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-31 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.