Stark organisk tillväxt både för kvartalet och helåret

FJÄRDE Kvartalet OKTOBER-DECEMBER               

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 322,8 (257,9) MSEK, en ökning med 25 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 73,3 (66,5) MSEK, en ökning med 10 procent. Ökningen var 16 procent justerat för jämförelsestörande poster *).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 23 (26) procent (23 (24) procent justerat för jämförelsestörande poster *)).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 40,5 (40,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,7 (2,7) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -39,1 (42,6) MSEK. Justerat för inbetalt förskott för aktier i AdderaCare om ca 115 MSEK uppgår kassaflödet från den löpande verksamheten till 75,7 MSEK.

TOLV månader januari-DECEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 111,3 (916,3) MSEK, en ökning med 21 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 258,7 (202,5) MSEK, en ökning med 28 procent. Ökningen var 27 procent justerat för jämförelsestörande poster *).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 23 (22) procent (21 (20) procent justerat för jämförelsestörande poster *)).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 118,0 (98,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 7,9 (6,5) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 85,5 (116,3) MSEK. Justerat för inbetalt förskott för aktier i AdderaCare om ca 115 MSEK uppgår kassaflödet från den löpande verksamheten till 200,3 MSEK.

Fjärde kvartalet

Försäljningen var mycket stark i det fjärde kvartalet och koncernen växte med 25%. Det fjärde kvartalet har ofta en något högre efterfrågan än övriga kvartal, vilket visade sig även detta år. Den fortsatt positiva utvecklingen i det fjärde kvartalet bidrog till helårets tillväxt på 21%. Tillväxten är till största delen organisk och efterfrågan på våra produkter är stark. Bolagen har på ett bra sätt kunnat möta efterfrågan och ökat leveranserna.

Affärsområdet specialistläkemedel utvecklades fortsatt starkt i det fjärde kvartalet och försäljningen ökade till följd av vunna upphandlingar och fortsatt tillväxt för lanserade läkemedel.

Affärsområdet medicinteknik utvecklades också väl i det fjärde kvartalet med stark efterfrågan i synnerhet inom områdena hjälpmedel och nutrition. Affärsområdets bolag har gjort framsteg inom både marknadsbearbetning och produktutveckling vilket dels bidragit till den positiva utvecklingen under kvartalet, och dels till möjligheter på längre sikt.

Koncernens EBITDA resultat ökade med 16 procent, justerat för jämförelsestörande poster. Försäljningsmixen och till viss del ingående kostnadsökningar, bidrog till en något lägre bruttomarginal. Kostnaderna ökade bland annat drivet av personal, marknadsaktiviteter och utvecklingsarbeten samt förvärvsdrivna kostnader.

Tillväxt genom förvärv och aktivt ägande

I kvartalet offentliggjorde MedCap via dotterbolaget Abilia Sverige Holding ett uppköpserbjudande till aktieägarna i AdderaCare. Den 23 december hade budet accepterats av ca 95% av aktieägarna som därmed fullföljdes. Efter kvartalets utgång har ytterligare aktieägare accepterat erbjudandet, aktierna har tillträtts, och AdderaCare avnoterades från Nasdaq First North den 20 januari 2023.

AdderaCares fem dotterbolag tillhandahåller hjälpmedel, bostadsanpassning och välfärdsteknik på framför allt de svenska, norska och nederländska marknaderna. Bolagen kompletterar och breddar därmed MedCaps portfölj inom hjälpmedel och välfärdsteknik som idag utgörs av Abilia. Verksamheterna kommer att sammanföras till ett nytt segment i koncernen och är ett led i att stärka erbjudandet och räckvidden till våra kunder samt att fortsätta att utveckla och växa koncernens verksamhet inom hjälpmedel och välfärdsteknik. Genom MedCap får dotterbolagen ett bra hem i en större koncern och synergier kan realiseras.

Sammanfattningsvis

Det fjärde kvartalet var det starkaste någonsin och avslutade ett mycket bra år för koncernen. MedCap har, även efter förvärvet av AdderaCare, ett väsentligt finansiellt utrymme för att göra ytterligare förvärv och möjligheter utvärderas kontinuerligt. Koncernens tillväxtmöjligheter såväl organiskt som genom förvärv bedöms som goda. Vi är en aktiv ägare med ambitionen att förstärka bolagets befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande nischpositioner.

Jag ser fram emot fortsättningen.

 


Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-10 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.