Ett starkt kvartal för hela koncernen

FJÄRDE Kvartalet OKTOBER - DECEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 257,9 (227,0) MSEK, en ökning med 14 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 66,5 (49,6) MSEK, en ökning med 34 procent. Ökningen var 27 procent justerat för engångsposter 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 26 (22) procent (24 (22) procent justerat för engångsposter).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 40,8 (21,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,7 (1,4) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,6 (37,0) MSEK.

TOLV MÅNADER januari-DECEMBER

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 916,3 (817,4) MSEK, en ökning med 12 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 202,5 (157,2) MSEK, en ökning med 29 procent. Ökningen var 23 procent justerat för engångsposter
 • EBITDA-marginalen uppgick till 22 (19) procent. (20 (19) procent justerat för engångsposter poster).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 98,1 (64,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 6,5 (4,2) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 116,3 (115,6) MSEK.

VD-kommentar

Försäljningstillväxt

Koncernens försäljning ökade med 14% i det fjärde kvartalet. Efterfrågan var god för koncernens bolag och generellt hög på alla geografiska marknader. Båda affärsområdena ökade försäljningen. Inom Medicinteknik hade flera bolag god tillväxt, och förvärv bidrog även till viss del. Inom specialistläkemedel ökade försäljningen starkt inom den registrerade läkemedelsportföljen. Försäljningstillväxten för helåret 2021 blev 12%.

Marginalförbättring

EBITDA ökade med 34% och marginalen var 26% vilket innebär en marginalförbättring med 4 procentenheter. Rensat för engångsposter var marginalen 24%, vilket var en förbättring med 2 procentenheter. Ökade volymer, produktmix och prisjusteringar bidrog till den ökade marginalen. På inköpssidan har ökade leveranstider bidragit till högre lagernivåer. EBITDA ökning för helåret 2021 blev 29%, rensat för engångsposter blev ökningen 23%. Generellt sett är det fjärde kvartalet ofta koncernens starkaste kvartal både avseende försäljning och resultat.

Pandemin är fortfarande närvarande och den ökade smittspridning visade sig i högre sjukfrånvaro under den senare delen av kvartalet.

Stark finansiell ställning och förvärvsutrymme

MedCap är en långsiktig ägare som förvärvar och utvecklar små och medelstora Life Science-bolag som är starka inom ett produktområde eller en marknad, och har potential att fortsätta expandera. Under kvartalet fortlöpte arbetet med upparbetade kontakter och förvärvsdialoger på flera marknader, och det gavs fler möjligheter att besöka och utvärdera bolag. Koncernen har en stark finansiell ställning och vi ser möjligheter till förvärv som goda.

Avslutningsvis

Jag konstaterar att det fjärde kvartalet var koncernens starkaste kvartal någonsin och vi såg en positiv utveckling i koncernens båda affärsområden. MedCap har en välfungerande modell och är ett bra hem och ägare till Life Science bolag som fortsätter utvecklas. 

Anders Dahlberg, VD

Stockholm 2022-02-10


Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-10 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.