Ett genomgående starkt kvartal - EBITDA ökade med 29%

ANDRA Kvartalet APRIL-JUNI

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 284,1 (233,4) MSEK, en ökning med 22 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 59,4 (46,1) MSEK, en ökning med 29 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 21 (20) procent
 • Resultatet efter skatt uppgick till 21,1 (16,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,4 (1,1) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,4 (33,1) MSEK.

HALVÅRET januari-JUNI

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 546,9 (456,0) MSEK, en ökning med 20 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 115,6 (86,6) MSEK, en ökning med 34 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 21 (19) procent
 • Resultatet efter skatt uppgick till 40,8 (31,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,7 (2,0) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80,7 (50,4) MSEK.

”POSITIV UTVECKLING FÖR KONCERNENS SAMTLIGA BOLAG”

Försäljningstillväxt

Koncernens försäljning ökade med 22% i det andra kvartalet. Efterfrågan var stark för samtliga bolag i koncernen, och båda affärsområdena ökade omsättningen. Affärsområdet specialistläkemedel hade den största procentuella tillväxten, och ökade med 29% mot föregående år. Tillväxten drevs av både den registrerade läkemedelsportföljen och av licensläkemedel, som karaktäriseras av fluktuerande volymer. I och med det andra kvartalet så uppgår koncernens omsättning den senaste 12-månadersperioden till över 1 miljard SEK.

Ökat resultat

EBITDA ökade med 29% till följd av att samtliga bolag i koncernen ökade resultatet. Marginalen var 21% vilket innebär en marginalökning med en procentenhet.

Affärsområdet specialistläkemedel ökade resultatet och marginalen till följd av ökade volymer. Affärsområdet medicinteknik ökade också resultatet med en något lägre marginal än föregående år vilket förklaras av produktmix och till ökade inköps- och transportpriser i vissa verksamheter.

Stark finansiell ställning och förvärv

Tillväxt genom förvärv är en central del i MedCaps tillväxtstrategi. Under kvartalet genomfördes ett mindre tilläggsförvärv av Cognita som kompletterar Abilias verksamhet i Norge.

MedCap bedriver ett aktivt arbete med att identifiera och utvärdera förvärvskandidater, och antalet potentiella affärer har ökat jämfört med föregående år. Avkylningen på förvärvsmarknaden kan komma att påverka förvärvsmultiplarna. Sammantaget med koncernens starka balansräkning och finansiella kapacitet så ser vi möjligheterna till förvärv som goda.

Avslutningsvis

Det andra kvartalet uppvisar samtliga bolag i koncernen en positiv utveckling både resultatmässigt och operationellt. Vi ser steg i rätt riktning för nylanserade produkter i både läkemedels- och medicinteknikportföljen, vilka är viktiga för den fortsatta organiska tillväxten. Jag ser goda möjligheter för en fortsatt positiv utveckling.

Anders Dahlberg, VD

Stockholm 2022-07-29


Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-29 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.