Tillväxt och stark resultatutveckling - EBITDA ökade med 39%

FÖRSTA Kvartalet JANUARI-MARS

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 262,8 (222,6) MSEK, en ökning med 18 procent.
  • Koncernens EBITDA uppgick till 56,3 (40,5) MSEK, en ökning med 39 procent.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 21 (18) procent
  • Resultatet efter skatt uppgick till 19,7 (15,1) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,3 (0,9) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56,3 (17,3) MSEK.

VD-KOMMENTAR

Försäljningstillväxt

Koncernens försäljning ökade med 18% i det första kvartalet. Efterfrågan var god för koncernens bolag och båda affärsområdena visade bra försäljningstillväxt. Inom Medicinteknik ökade försäljningen för samtliga bolag. Inom specialistläkemedel ökade försäljningen främst inom den registrerade läkemedelsportföljen, men även kontraktstillverkningen ökade försäljningen.

Marginalförbättring

EBITDA ökade med 39% och marginalen var 21% vilket innebär en marginalförbättring med 3 procentenheter. Ökade volymer bidrog till den ökade marginalen. Inköps- och transportpriser ökade och har delvis kompenserats genom prisökningar. Leveransproblem och långa ledtider förekommer på flera insatsvaror men för koncernens som helhet så har detta inte haft någon väsentlig påverkan.

Stark finansiell ställning och förvärvsutrymme

MedCap är en långsiktig ägare som förvärvar och utvecklar små och medelstora Life Science-bolag som är starka inom ett produktområde eller en marknad, och har potential att fortsätta expandera. Koncernen har en stark finansiell ställning och vi ser möjligheter till förvärv som goda.

Avslutningsvis

Den fruktansvärda utvecklingen i Ukraina är en humanitär tragedi. Koncernen har ingen verksamhet i Ukraina eller Ryssland, men det är svårt att överblicka vilka konsekvenser invasionen kan få på internationella leveranskedjor.

Det första kvartalet var en bra start på året för koncernens samtliga bolag. Jag ser goda möjligheter för en fortsatt positiv utveckling.

Anders Dahlberg, VD

Stockholm 2022-05-06


Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-06 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.