Kommuniké från extra bolagsstämma den 9 december 2021

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvode till styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av David Jern och Karl Tobieson som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades om val av Karl Tobieson som ny styrelseordförande. Styrelsen består därefter av Nina Rawal, Anders Hansen, Anders Lundmark, David Jern och Karl Tobieson.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 80 000 kronor till David Jern och 212 500 kronor till Karl Tobieson (motsvarande hälften av det arvode ledamöterna och styrelseordförande som valdes på årsstämman den 10 maj 2021 erhåller).  Noteras att styrelsearvode enligt beslut av årsstämman den 10 maj 2021 ska utgå till den avgående styrelseordföranden Peter von Ehrenheim med en tolftedel för varje påbörjad månad av mandattiden mellan årsstämman och den extra bolagsstämman.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledningen i MedCap och VD.ar i MedCaps portföljbolag (”LTIP 2021”). LTIP 2021 omfattar högst 430 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av stängningskursen den 9 december 2021. Priset per teckningsoption ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, så snart som teckningskursen per teckningsoption har fastställts och ska motsvara teckningsoptionens marknadsvärde. Deltagarna i LTIP 2021 kan erhålla en kontant ersättning, förutsatt att vissa parametrar kopplade till EBITDA tillväxt uppfylls, som motsvarar mellan 38% och 76% av vad deltagarna erlagt för de förvärvade teckningsoptionerna. EBITDA tillväxten ska vara minimum 15% och linjärt upp till 25% för att maximal ersättning ska utgå. Mätningarna sker i juni efterföljande räkenskapsår varvid 3/7 av ersättningen kan utgå i juni 2023, 2/7 kan utgå i juni 2024 och 2/7 kan utgå i juni 2025. Deltagaren kan utnyttja teckningsoptionerna för förvärv av aktier under perioden fr.o.m. den 1 december 2024 t.o.m. den 1 juni 2025.

LTIP 2021 ersätter det incitamentsprogram som den extra bolagsstämman i december 2020 beslutade om till VD Anders Dahlberg.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2021 kl. 17.30.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.