EBITDA för andra kvartalet ökade med 96%

VD-kommentar

Fortsatt stark vinsttillväxt under andra kvartalet summerar till det bästa första halvåret i koncernens historia. Den positiva utvecklingen i koncernen drivs av vinsttillväxt inom medicinteknik där verksamheten fortsätter att utvecklas väl med organisk försäljningstillväxt och expanderande marginaler. Andra kvartalet var också ett steg i rätt riktning för vår specialistläkemedelsaffär framförallt beroende på  den positiva vinstutvecklingen inom den nordiska specialistläkemedelsportföljen. I takt med att denna portfölj utgör en allt större andel av verksamheten ser vi även en stabilare resultatutveckling i segmentet. Omsättningsökningen uppgick till 8 procent och EBITDA-resultatet steg med 96 procent under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. EBITDA-resultatet påverkas positivt under första halvåret av implementeringen av de nya redovisningsreglerna under IFRS 16. Exklusive effekterna av denna förändring var vinsttillväxten under andra kvartalet 59%.

Vi konstaterar att utvecklingen under andra kvartalet bekräftar en fortsatt positiv utveckling för koncernen som helhet. Vi ser att historiska satsningar genererar ett accellererande positivt bidrag . Som jag uttryckt tidigare konstaterar jag också att det fortfarande finns mycket potential kvar att hämta i båda affärsområden.

Den starka resultat- och försäljningsutvecklingen i affärsområdet Medicinteknik fortsatte under andra kvartalet. Utvecklingen drevs framförallt av Abilia som levererade stark vinsttillväxt med fortsatt starka bruttomarginaler. Abilia har under året haft en stark tillväxt på hemmamarknaderna och då primärt i Sverige. Även Cardiolex fortsätter att utvecklas väl i hemmamarknaderna Sverige och Tyskland och satsningen för att expandera till nya marknader i primärt Europa pågår med full styrka och vår förväntan är fortsatt att 2019 skall vara året då vi gör stora framsteg utanför hemmamarknaderna. Inpac har under kvartalet fortsatt levererat på sin operationella plan. Vi är fortsatt tidigt i de förändringar som genomförts men vi ser signifikanta framsteg operativt och nya kunder som givit Inpac förtroendet att leverera.

Affärsområdet Specialistläkemedel levererade ett stabilt andra kvartal. Utvecklingen i den nordiska portföljen är fortsatt mycket positiv med en tillväxt på 26 procent andra kvartalet och dess andel av den totala affären uppgår nu till 45 procent. Denna utveckling förväntas fortsätta och den nordiska portföljen kommer därför vara den huvudsakliga drivkraften i segmentets framtida resultatutveckling.  Försäljningstillväxten hölls tillbaka något av CDMO verksamheten som dock levererade i linje med plan. Pågående omställningsarbete i CDMO verksamheten pågår med oförminskad kraft med målet att inför år 2020 sätta på plats en plattform för långsiktigt lönsam och effektiv produktion. Satsningen på att bygga upp den nordiska portföljen, både med egenutvecklade och partnerprodukter fortsätter oförtrutet och det finns fortsatt stor potential att realisera i den pipeline som byggts upp de senaste åren.

Sammantaget är starten på 2019 såklart mycket glädjande. Det återstår dock fortsatt mycket att göra för att fortsätta den positiva utvecklingen.

Vi har all anledning att se positivt på det kommande verksamhetsåret.

Karl Tobieson, VD

Stockholm 2019-08-09

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2019 kl. 06.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.