Stämmokommuniké årsstämma 8 maj 2023

MedCaps årsstämma hölls idag, den 8 maj 2023, på IVA i Stockholm.

Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.medcap.se. 

Stämman beslutade att välja Karl Tobieson, David Jern, Lena Söderström, Anna Törner, Otto Ankarcrona samt Malin Enarson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Karl Tobieson valdes till ordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 1 300 000 kronor skall utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande skall erhålla 425 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 175 000 kronor.

Det beslutades att välja KPMG AB som revisor med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret januari-december 2022.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledningen i MedCap och övriga nyckelpersoner inom MedCap koncernen (”LTIP 2023”). LTIP 2023 omfattar högst 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av stängningskursen den 8 maj 2023. Priset per teckningsoption ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, så snart som teckningskursen per teckningsoption har fastställts och ska motsvara teckningsoptionens marknadsvärde. Deltagarna i LTIP 2023 kan erhålla en kontant ersättning, förutsatt att vissa parametrar kopplade till EBITDA tillväxt uppfylls, som motsvarar mellan 38% och 76% av vad deltagarna erlagt för de förvärvade teckningsoptionerna. EBITDA tillväxten ska vara minimum 15% och linjärt upp till 25% för att maximal ersättning ska utgå. Mätningarna sker i juni efterföljande räkenskapsår varvid 1/3 av ersättningen kan utgå i juni 2024, 1/3 kan utgå i juni 2025 och 1/3 kan utgå i juni 2026. Deltagaren kan utnyttja teckningsoptionerna för förvärv av aktier under perioden fr.o.m. den 30 november 2025 t.o.m. den 30 maj 2026.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2024 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 10%.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2024 besluta om återköp av aktier i bolaget. Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen och maximalt uppgå till motsvarande 10 % av bolagets utestående aktier.


Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2023 kl 18.00

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.