MedCap förvärvar Multi-ply

MedCap (publ) har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i det brittiska bolaget Multi-Ply Components Ltd (”Multi-Ply”). Genom förvärvet av Multi-Ply etableras en ledande position inom ett högintressant medicintekniskt nisch-segment med stor tillväxtpotential. Multi-Ply är en globalt ledande aktör inom utveckling och tillverkning av kolfiberkomponenter för medicintekniska applikationer, företrädesvis inom radiologiområdet.

Multi-Ply har sedan början av 90-talet genom strategiska partnerskap med ledande globala produktägare inom radiologiutrustning levererat högkvalitativa kolfiberkomponenter med unik genomlysningsprestanda. Multi-Ply är idag den ledande leverantören av kolfiberkomponenter till mammografimarknaden och har tillika en betydande marknadsandel inom traditionell röntgenutrustning. Bolaget erbjuder marknadsledande prestanda och kvalitet baserad på egenutvecklad och unik produktionsteknologi. Den kraftigt ökade globala efterfrågan för kolfiberkomponenter generellt (primärt driven av fordonsindustrin) är dessutom gynnsam för Multi-Ply då befintlig kapacitet i marknaden styrs om mot högvolymproduktion där kraven på kvalitet är väsentligt lägre.

Multi-Ply planerar att under de kommande 12-15 månaderna flytta befintlig verksamhet till en ny modern och verksamhetsanpassad produktionsanläggning som är under uppförande. Flytten innebär såväl effektiviseringsfördelar (produktionen sker idag i tre separata anläggningar) som en kraftigt ökad produktionskapacitet, vilket varit en begränsande faktor för tillväxten historiskt. Bolaget har de senaste tre åren, trots kapacitetsbegränsningar och Covid-19, vuxit i genomsnitt med drygt 15% per år.

Bolaget omsatte cirka 5,9 MGBP under räkenskapsåret 1 juli 2019 till 30 juni 2020 med drygt 18% EBITDA marginal. MedCap har betalat 5,5 MGBP kontant vid tillträdet den 29 oktober 2020. Utöver eventuella justeringar för nettoskuld/kassa samt normaliserat rörelsekapital vid tillträdet ska en tilläggsköpeskilling om maximalt 3,3 MGBP betalas ut baserat på bolagets framtida bruttovinst under de första 20 månaderna direkt följande tillträdet. Säljarna har vidare accepterat att bekosta samtliga investeringar förenade med flytten till den nya anläggningen. Bolagets grundare och tidigare ägare har åtagit sig att fortsätta sitt operationella engagemang i bolaget och säkerställa en ordnad överlämning och flytt.

”Förvärvet av Multi-Ply är en mycket attraktiv möjlighet för MedCap att etablera sig inom en ny högintressant medicinteknisk nisch med goda möjligheter till tillväxt och värdeskapande. Vi är genuint imponerade av vad grundarna Sue och Peter Bourne har skapat genom sitt långsiktiga fokus på kvalitet och strategiska kundrelationer. Genom MedCaps investering möjliggörs ytterligare fokus på tillväxt, både genom ökad produktionskapacitet men också genom stöttning för att etablera ett tydligare tillväxtfokus.”, säger Karl Tobieson VD MedCap AB.
 

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads- missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2020 kl. 13.00 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.