Fortsatt försäljnings- och resultattillväxt i andra kvartalet

ANDRA Kvartalet APRIL - Juni

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 233,4 (209,3) MSEK, en ökning med 12 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 46,1 (41,0) MSEK, en ökning med 12 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 20 (20) procent.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 16,4 (19,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,1 (1,3) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,1 (48,5) MSEK.

halvåret januari-juni

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 456,0 (415,0) MSEK, en ökning med 10 procent.
 • Koncernens EBITDA uppgick till 86,6 (72,5) MSEK, en ökning med 19 procent.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 19 (17) procent.
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 31,5 (29,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,0 (2,1) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,4 (76,3) MSEK.
 

VD-kommentar

I det andra kvartalet levererade koncernen fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Totalt ökade försäljningen med 12% och EBITDA med 12%.

Den positiva utvecklingen i koncernen drivs av vinsttillväxten inom Medicintekniksegmentet.

Vi kan konstatera att Abilia, som påverkades kraftigt negativt framförallt i Norge av pandemin, är tillbaka på bra nivåer och levererade ett starkt kvartal med en försäljningsökning nära 40%.

Abilia’s produkter stödjer brukare med särskilda behov att nå delaktighet och oberoende i vardagen. Hjälpmedlen tillhandahålls främst genom förskrivning till individer, men vi ser även en viss ökad efterfrågan från omsorgs-verksamheter. Vi ser att Abilia är väl positionerat med sina digitala hjälpmedel för att expandera inom området välfärdsteknik.

Även Inpac bidrog till den positiva utvecklingen mot föregående år och efterfrågan på de flesta av bolagets förpackningslösningar är hög.

Tillväxten drevs även delvis av förvärvet av Multi-Ply, vars återhämtning efter pandemin fortsätter men med en bit kvar till den nivå som vi förväntar oss.

Cardiolex, vars EKG-system såg en ökad efterfrågan under föregående år, levererade en försäljning på samma nivå. Sjukvården har haft ökade kostnader under pandemin vilket kan påverka investeringsutrymmet. Samtidigt tror vi att efterfrågan på de digitala arbetsflöden som Cardiolex erbjuder kommer att öka.

De leveransstörningar som noterades under första kvartalet har hanterats väl av verksamheterna och bedöms inte ha haft eller få någon väsentlig påverkan på koncernens försäljning.

Segmentet Specialistläkemedel levererade lägre försäljning och resultat. Jämförelsekvartalet föregående år drevs av en engångsförsäljning av lager samt viss ökad efterfrågan på grund av Covid-19.

I kvartalet fortsatte utvecklingen av den nordiska specialistläkemedelsportföljen, där de sju viktigaste produkterna växte med fem procent.

Vidare erhöll Unimedic Pharmas Melatonin beslut om subvention i Sverige och Norge. Det är den första registrerade orala lösningen innehållandes melatonin på dessa marknader som subventioneras för barn och ungdomar med ADHD där sömnhygienåtgärder är otillräckliga.

Under kvartalet förvärvade MedCap de kvarvarande utestående aktierna i Abilia från en av verksamhetens grundare.

Det andra kvartalet bekräftar att koncernen fortsätter utvecklas positivt. Det pågår ett aktivt affärsutvecklingsarbete i koncernens bolag och jag ser fram emot att detta ska realisera ytterligare potential.

Anders Dahlberg, VD

Stockholm 2021-07-30


Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-30 06:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.